Barn- och elever med utländsk bakgrund

Uppdrag om ny kursplan för svenska som andraspråk samt nationella delkurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Redovisning av uppdrag om framtagande av ny nationell kurs i svenska som andraspråk samt utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (4 bilagor).

Uppdraget inkom i särskild ordning till Skolverket den 3 juni 2015. Nedan redovisas uppdraget att, i enlighet med de bedömningar som gjordes i propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85), utarbeta en ny kursplan för kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt utveckla nationella delkurser för de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng. Detta innebär att det är för kurserna svenska, engelska och matematik som vardera omfattar mer än 200 verksamhetspoäng som de nationella delkurserna utvecklats. Den nya föreslagna kursen i svenska som andraspråk som utarbetats föreslås omfatta mer än 200 verksamhetspoäng och därmed har nationella delkurser tagits fram även för denna kurs.

Ladda ner som PDF (1791 KB)
Tipsa: