Barn- och elever med utländsk bakgrund

Uppdrag om försöksverksamhet med ökad undervisningstid för nyanlända

Redovisning av uppdrag om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andra språk för nyanlända elever i grundskolan

Skolverket har sedan 2013 på regeringens uppdrag ansvarat för en försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Huvudmän som deltagit har kunnat få statsbidrag. Hösten 2016 deltog 88 huvudmän och ca 4 300 elever i försöksverksamheten. Antalet deltagande huvudmän och elever har varierat över tid, bland annat beroende på att förändringar i regelverket skett under den aktuella perioden.

Ladda ner som PDF (420 KB)
Tipsa: