Betyg och bedömning

Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning

tumnagel

De flesta lärare är positiva till att det införts fler betygssteg men majoriteten anser att kunskapskraven är otydliga. Skolverkets utvärdering visar att många upplever problem med tröskeleffekter: att elever inte kan få ett högre betyg för att de inte uppfyllt enstaka delar av ett kunskapskrav.

Denna rapport redovisar utvärderingen av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning som ett svar på regeringens uppdrag till Skolverket. Ett syfte med förändringarna var att skapa tydligare och mer lättillgängliga styrdokument. En ökad precisering av mål och krav i styrdokumenten skulle även ge en ökad likvärdighet i bedömningen av elevers kunskaper och skulle även bidra till att höja elevers måluppfyllelse.

Utvärderingen fokuserar på lärare och elever i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Huvudfrågeställningen i undersökningen är i vilken mån de nya kunskapskraven upplevs som tydliga av lärare och elever och i vilken mån den nya betygsskalan bidrar till rättvis och likvärdig betygssättning.

Analyserna i rapporten bygger på enkäter, intervjuer samt analys av officiell statistik.

Ladda ner som PDF (2506 KB)
Tipsa: