Betyg och bedömning

Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 2017

Här redovisas relationen mellan resultatet på nationella prov och betyg i årskurs 6 och 9 för 2017. Syftet med denna redovisning är att beskriva relationen mellan provresultat och ämnesbetyg. Syftet är inte att ge en heltäckande bild av likvärdighet i betygsättning.

En jämförelse som redovisas är hur ämnesbetygen i skolorna förhåller sig till resultaten på de nationella proven. Det åskådliggörs av andelen elever som har samma betyg som provbetyg samt hur stor andel som har högre respektive lägre betyg jämfört med provbetyg i respektive ämne.Betyg och provbetyg är olika på flera sätt. De nationella proven är inte examensprov utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Proven genomförs vid nationellt beslutade tillfällen och prövar inte hela innehållet i kursplanen, utan endast delar av den. Betygen i slutet av årskurs 6 respektive årskurs 9 bygger, till skillnad från provbetyget, på många bedömningar som gjorts vid olika tillfällen och på många olika sätt. Betygen grundar sig på alla delar av kunskapskraven i ett ämne och ska utgå från all tillgänglig information om vad eleven kan. Skillnader mellan provbetyg och ämnesbetyg behöver med andra ord inte innebära några felaktigheter från skolans eller lärarens sida.

Ladda ner som PDF (852 KB)
Tipsa: