Betyg och bedömning

Utvärdering av betyg från årskurs 6

tumnagel

Denna utvärdering ger inte någon entydig bild av hur införandet av betyg från årskurs 6 har påverkat eleverna och verksamheten i den svenska grundskolan. Betygen kan endast till viss del sägas ha fungerat som avsett, och vi ser att de bidragit till både negativa och positiva konsekvenser.

Denna rapport presenterar resultaten från utvärderingen av betyg från årskurs 6. En tidigare uppföljning av elevernas kunskaper innebär att förutsättningarna för att hitta elever som riskerar att inte nå upp till betyget E till viss del har förbättrats. För att fler ska få stöd krävs dock något mer än vetskapen om vilka elever som har behov av stöd. Huruvida de elever som är i behov av stöd också får det i högre utsträckning efter införandet av betygen i årskurs 6 är oklart men flera saker tyder på att det inte har skett någon förändring i hur många som får stöd nu jämfört med tidigare. Huvudmannen har ett stort ansvar i att fördela resurser efter behov, vilket är en förutsättning för att fler ska få stöd. Även om en stor andel huvudmän uppger att betygen inkluderas i deras systematiska kvalitetsarbete är det dock ytterst få som faktiskt förändrat sin resursfördelning efter betygens införande.

Nedan under rubriken Bilagor finner du även tre rapporter som utgjort underlag för Skolverkets utvärdering.

Ladda ner som PDF (1550 KB)
Tipsa: