Betyg och bedömning

Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2016

Redovisning av uppdraget om skillnader mellan resultat på nationella prov och kursbetyg i gymnasieskolan samt en analys av bortfall i inrapporteringen för examenskullarna 2014, 2015 och 2016

Syftet med denna redovisning har varit att belysa skillnader i de inrapporterade kursbetygen i förhållande till provbetygen. Skolverket kan konstatera att det fortsatt finns skillnader och att omfattningen på dessa skiljer sig åt mellan olika skolenheter samt avseende elevernas kön och huvudmannatyp i kombination med programtyp. De skillnader mellan provbetyg och kursbetyg som redovisas i denna rapport följer i stort de mönster som visats tidigare.En bortfallsanalys av kursproven för examenskullarna 2014, 2015 och 2016 visar att det finns ett omfattande bortfall i inrapporteringen. Samtliga av dessa elever har kursbetyg i de inledande kurserna svenska 1, engelska 5 samt matematik 1a, 1b eller 1c, kurser som även har obligatoriska kursprov. Inrapportering om deltagande i kursprov i dessa kurser ska därför ha inkommit till Skolverket. Mellan 58 och 69 procent av skolenheterna har rapporterat deltagande i proven för alla eller nästan alla sina examenselever. Det är betydligt färre, mellan 3 och 5 procent, av skolenheterna som har rapporterat in färre än 10 procent av sina examenselevers resultat från kursproven. Vilka dessa skolenheter är varierar mellan examenskullarna. Skolverkets databas SIRIS har uppdaterats med möjligheten att söka fram resultat per huvudman. Denna funktion finns nu även för skillnaden mellan provresultat och kursbetyg.

Ladda ner som PDF (1190 KB)
Tipsa: