Ekonomi och organisation

PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

I denna promemoria beskrivs Skolverkets kostnadsstatistik för kalenderåret 2016. Uppgifter som redovisas är bland annat kostnader totalt, kostnad per barn/elev, kostnad per kostnadsslag t.ex. lokalkostnader och undervisningskostnader.

SCB ansvarar för insamling och publicering av uppgifter om kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning inom kommunal verksamhet. Motsvarande uppgifter för enskilda huvudmän samlas också in av SCB på uppdrag av Skolverket. Skolverket ansvarar för publicering av dessa samt av de totala kostnaderna för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. Promemorian inleds med ett avsnitt som sammanfattar totala kostnader i samtliga verksamheter, följt av en mer utförlig beskrivning av de tre största skolformernas kostnadsstatistik. I bilaga 1 görs en jämförelse i fasta priser för samtliga verksamhetsformer i totala kostnader och kostnader per barn/elev.

Ladda ner som PDF (170 KB)
Tipsa: