Elevhälsa

Uppdrag om idrott och hälsa

Redovisning av uppdraget U2011/5948/S givet i särskild ordning.

Redovisningen innehåller en redogörelse över de utbildningsinsatser inom ämnet idrott och hälsa som Skolverket anordnat för lärare och rektorer under åren 2012 och 2013 inom ramen för uppdraget. Av rapporten framgår vilka externa aktörer som varit involverade i de konferenser och seminarier som anordnats samt hur många som deltagit i dessa insatser. Rapporten innehåller även en redogörelse över de stödmaterial som tagits fram samt vilka skolformer som materialen riktats till.I rapporten redovisar Skolverket hur undervisningen om hälsa och simundervisningsamt frågan om elevers frånvaro och skolornas arbete för att öka elevernas deltagandesärskilt uppmärksammats.

Ladda ner som PDF
Tipsa: