Elevhälsa

Uppdrag om insatser för en förstärkt elevhälsa

Slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. I juni 2015 lämnades även en delredovisning in för uppdraget i enlighet med ändringsbeslut i regleringsbrev U2015/1495/S.

Regeringen gav 2011 Skolverket uppdraget att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. I uppdraget ingår att sprida information om möjligheten för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan och till speciallärare.

Vidare ingår att erbjuda utbildningsinsatser till elevhälsans personal om elevhälsans inriktning och organisation, psykisk ohälsa samt barn som far illa eller riskerar att fara illa och att vid behov utarbeta material om regelverk och evidensbaserad praktik.

I uppdraget ingår även att utveckla ett stödmaterial om hur skolorna bör utforma dokumentation om elevers behov av stöd vid övergångar mellan skolor och skolformer. Skolverket ska också som en del i uppdraget föreslå en modell för att följa upp kvaliteten på och tillgången till elevhälsa.

Ladda ner som PDF (739 KB)
Tipsa: