Regelverk

Redovisning av uppdrag att förtydliga läroplaner (jämställdhetsuppdraget)

Redovisning av uppdrag att förtydliga läroplaner avseende skolans jämställdhetsuppdrag (1 bilaga - förslag till läroplaner)

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå ändringar i läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan för att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rätt och möjligheter.

Ändringarna ska särskilt tydliggöra att den värdegrund som anges i läroplanerna inbegriper att skolan ska organisera undervisningen så att flickor och pojkar möts och arbetar tillsammans i undervisningen. Regeringen anser att det måste vara tydligt att skolans värdegrund, som den anges i läroplanerna, innebär att skolor inte regelmässigt och över tid kan planera och genomföra könsuppdelad undervisning i exempelvis ett eller flera ämnen i skolan och att sådana uppdelningar endast bör kunna ske tillfälligtvis och under särskilda förutsättningar.

Ladda ner som PDF (279 KB)
Tipsa: