Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi)

Redovisning av regeringsuppdraget (U2008/1045/SV) om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare givet i särskild ordning

Uppdraget innehåller tre huvuddelar. Skolverket ska

  • ta fram nya kursplaner för sfi
  • utveckla nya nationella slutprov för B-kursen på studieväg 1, för C-kursen på studieväg 2 och för D-kursen på studieväg 3. De nya proven ska baseras på it-lösningar.
  • samla in ett urval av provresultaten för uppföljning och analys på nationell nivå. Skolverket ska lämna förslag på hur uppföljningen bör utformas.
Den del i uppdraget som rör mål redovisades den 26 maj 2008. Enligt uppdraget om mål på varje studieväg skulle Skolverket se över och konkretisera det övergripande målet för sfi samt målen för de fyra kurserna i kursplanen.

Ladda ner som PDF (102 KB)
Tipsa: