Laborativ matematik konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

tumnagel

Utvärderingen belyser en vanligt förekommande arbetsmetod inom Matematiksatsningen. Arbetsmetoden gäller matematikundervisninggenom konkret material och laborationer samt undervisning i matematikverkstäder.

Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers resultat i matematik försämrats, både relativt andra länder och i absoluta tal. I såväl internationella som nationella mätningar och jämförelser tydliggörs en vikande trend för barns och ungdomars matematikkunskaper - en trend som är angelägen att bryta. Regeringen gav mellan åren 2009 och 2011 Skolverket i uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen i grundskolan. Uppdraget fick namnet Matematiksatsningen. Nästan 12 000 lärare och över 200 000 elever har varit engagerade dessa utvecklingsinsatser. I denna rapport presenteras en av fyra genomförda utvärderingar av dessa utvecklingsprojekt. Utvärderingen belyseren vanligt förekommande arbetsmetod inom Matematiksatsningen. Arbetsmetoden gäller matematikundervisning genom konkret material och laborationer samt undervisning i matematikverkstäder.

Ladda ner som PDF (1789 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
70 kr/st (+porto)
Antal sidor
172
Best nr
11:1260
Tipsa: