Språk-, läs och skrivutvecklare – en resurs för ökad kvalitet i undervisning

tumnagel

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare, en språk-, läs- och skrivutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare, en språk-, läs- och skrivutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete med att förbättra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Materialet vänder sig till huvudmannens representant, skolchef eller motsvarande, blivande eller redan verksamma språk-, läs- och skrivutvecklare samt förskolechefer och rektorer. Även andra som på olika sätt arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsuppdrag kan ha nytta av det. Syftet är att ge en grund för de huvudmän som avser att upprätta en uppdragsbeskrivning mellan huvudmannen och språk-, läs- och skrivutvecklaren och därigenom förstärka och tydliggöra språk-, läs- och skrivutvecklarens roll i verksamheten. Behovet av en tydlig arbetsbeskrivning har framförts både i utvärderingar och av språk-, läs- och skrivutvecklare.Vi hoppas att materialet kan ge ny kraft till samarbetet mellan huvudmän, skolchefer, rektorer, förskolechefer och språk-, läs- och skrivutvecklare och att det bidrar till att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

Ladda ner som PDF
Tipsa: