Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

tumnagel

OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat. Med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling förklaras hur skolor kan arbeta för att främja likabehandling, förebygga kränkningar, upptäcka kränkningar och bygga rutiner för att åtgärda de kränkningar som ändå sker. I stödmaterialet berättas om ett antal vanliga situationer i skolan och hur personalen med olika framgång arbetat och nått insikter som utvecklat deras arbetssätt. Dessa fallbeskrivningar är tänkta som inspiration till samtal om arbetet på den egna skolan. I materialet finns också samtalsfrågor som är avsedda att användas av grupper av lärare och annan skolpersonal som tillsammans vill utveckla arbetet på skolan.

Ladda ner som PDF (2445 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
120
Best nr
14:1430
Tipsa: