Internationell jämförelse av engelskspråkig undervisning i fem länder

tumnagel

Finland, Nederländerna, Tyskland, Spanien och Sverige

Författare: Liss Kerstin Sylvén

Denna studie har tagits fram som underlag för Skolverkets kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i svensk gymnasieskola.

Studien visar hur engelskspråkig undervisning bedrivs i sammanhang som historiskt och språkligt skiljer sig från Sverige. I internationell jämförelse, framträder vissa drag som utmärkande för Sverige:
Svenska elever är i genomsnitt duktiga på engelska och de läser och hör mycket engelska på fritiden. Just fritidsengelskan har visat sig ha stor betydelse för engelskkunskaperna och kan vara en förklaring till att engelskspråkig undervisning i Sverige inte har uppvisat så tydliga effekter i utvecklingen av engelskan.
Sverige framstår som speciellt i det att en del skolor bedriver nästan all undervisning på engelska. Andelarna engelskspråkig undervisning i de andra länderna verkar ligga mellan 20 och 50 procent och det finns ibland särskilda regler om att vissa ämnen ska vara på modersmålet.
Engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan är oreglerat i det svenska systemet. I de andra länderna finns det i flera fall språkkrav på lärarna i engelskspråkig undervisning – alltså att de ska ha betyg för en viss nivå i engelska – och även andra typer av regler, som omfattningen av engelska i undervisningen eller vilka ämnen som kan undervisas på engelska.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Skolverkets ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Ladda ner som PDF (1059 KB)
Tipsa: