Engelskspråkig undervisning

tumnagel

En kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i svensk gymnasieskola.

Skolverket har på regeringens uppdrag utrett och kartlagt undervisning som bedrivs på engelska i andra ämnen än språkämnen i gymnasieskolan. I uppdraget har det också ingått att lämna förslag till åtgärder för att förbättra verksamheten.

Vår genomgång visar att det är 29 gymnasieskolor som har engelskspråkig undervisning i minst en kurs. På vissa skolor handlar det om någon enstaka kurs eller två; på andra är nästan all undervisning på engelska. De flesta eleverna i gymnasieskolor med engelskspråkig undervisning går ut med höga betyg. De hade i regel också med sig höga betyg från grundskolan. Många elever har också gynnsamma förutsättningar för goda studieresultat. Dubbelt så många elever i dessa gymnasieskolor har högutbildade föräldrar jämfört med riket i övrigt.

Det vetenskapliga underlaget om effekterna av engelskspråkig undervisning är begränsat. Den sammantagna bilden är dock att engelskspråkig undervisning har blygsamma eller inga effekter på engelskan och att den kan innebära risker för elevernas utveckling av svenskan och möjligen även för ämneskunskaperna.

Jämfört med andra länder är engelskspråkig undervisning ovanligt oreglerad i Sverige. Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. Skolverket föreslår därför att regeringen utreder och ser över regleringen.

Nedan under rubriken ”bilagor” finner du även fyra rapporter som utgjort underlag för Skolverkets utvärdering.

Ladda ner som PDF (2515 KB)
Tipsa: