Regeringsuppdrag i särskild ordning

Övriga uppdrag framgår av Skolverkets regleringsbrev (se högerspalt)

2018

Uppdrag om mer rörelse i skolan, U2018/01430/S (129 kB)

Uppdrag att fortsatt svara för Lärarlyftet II, U2018/00504/S (84 kB)

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända, U2018/404/S (972 kB)

Ändring av uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor, U2018/00210/UF (78 kB)

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m, U2017/03739/GV (78 kB)

Stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i mod. språk och teckenspråk för hörande, U2017/03652/S (128 kB)

Utbildning för nyanlända med kort utbildning - utveckling av kommunal vuxenutbildning, U2017/02921/G (158 kB)

Uppdrag om kartläggningsmaterial, obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov, U2017/02561/S (88 kB)

Uppdrag om stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, U2017/01874/S (80 kB)

Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan, U2017/01929/S (81 kB)

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan, U2017/01930/GV (84 kB)

Uppdrag om stödmaterial eller allmänna råd avseende anordnandet av lovskola, U2017/01498 (4,0 MB)

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GV (84 kB)

Uppdrag om en modell för skolsamverkan för placerade barn och unga, U2017/00617/S (127 kB)

Uppdrag att förtydliga läroplaner, U2017/00412/S (118 kB)

Tilläggsuppdrag om samverkan för bästa skola, U2017/00301/S (122 kB)

2016

Uppdrag om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, U2016/04865/S (88 kB)

Fortsatt bidrag för att förstärka tillgången på lärare i nat. minoritetsspråk, Ku2016/2027/DISK (60 kB)

Insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer, Ku2016/01673/DISK (59 kB)

Återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier, U2016/02335/S (59 kB)

Fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena, U2016/02129/S (73 kB)

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompens, Ku2016/00995/DISK (58 kB)

Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, A2016/00216/A, A2017/00238/A (67 kB)

Praktikplatser för nyanlända arbetssökande, Fi2016/00386/ESA (95 kB)

2015

Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik (U2015/05783/S) (82 kB)

Uppdrag om kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet (U2015/05665/S) (82 kB)

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S) (110 kB)

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (M2015/2633/Mm) (139 kB)

Uppdrag att svara för fortbildning för förskolechefer (U2015/03528/S) (70 kB)

Uppdrag om samverkan för bästa skola (U2015/3357/S) (97 kB)

Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention S2015/2414/JÄM (67 kB)

2014

Kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, A2014/1587/DISK (77 kB)

2013

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, U2013/7215/S (94 kB)

Uppdrag att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk, A2013/2958/Disk (50 kB)

2012

Uppdrag att genomföra Tekniksprånget, U2012/5580/GV (77 kB)

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet 2, U2012/1181/S (84 kB)

Senast granskad: 2018-04-05
Innehållsansvar: GD-staben