Regeringsuppdrag i särskild ordning

Övriga uppdrag framgår av Skolverkets regleringsbrev (se högerspalt)

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m, U2017/03739/GV (78 kB)

Förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande (128 kB)

Utbildning för nyanlända med kort utbildning - utveckling av kommunal vuxenutbildning, U2017/02921/G (158 kB)

Uppdrag om kartläggningsmaterial, obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov, U2017/02561/S (88 kB)

Uppdrag om stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, U2017/01874/S (80 kB)

Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan, U2017/01929/S (81 kB)

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan, U2017/01930/GV (84 kB)

Uppdrag om stödmaterial eller allmänna råd avseende anordnandet av lovskola, U2017/01498 (4,0 MB)

Uppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, U2017/01236/GV (84 kB)

Uppdrag om en modell för skolsamverkan för placerade barn och unga, U2017/00617/S (127 kB)

Uppdrag att förtydliga läroplaner, U2017/00412/S (118 kB)

Tilläggsuppdrag om samverkan för bästa skola, U2017/00301/S (122 kB)

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända, U2017/00300/S (125 kB)

2016

Uppdrag angående mer rörelse i skolan, U2016/04956/S (64 kB)

Uppdrag om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, U2016/04865/S (88 kB)

Uppdrag om förberedande åtgärder maa förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutb (94 kB)

Uppdrag om fortsatt bidrag för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk (60 kB)

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer (59 kB)

Uppdrag om återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier (59 kB)

Uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena (73 kB)

Uppdrag om en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompens (58 kB)

Uppdrag om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning (67 kB)

Uppdrag om praktikplatser för nyanlända arbetssökande (95 kB)

2015

Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik (U2015/05783/S) (82 kB)

Uppdrag om kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet (U2015/05665/S) (82 kB)

Uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet (U2015/04666/S) (116 kB)

Uppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6 (U2015/03990/S) (77 kB)

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S) (110 kB)

Statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för arbetslösa 20-24 år (U2015/3641) (178 kB)

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen (M2015/2633/Mm) (139 kB)

Uppdrag att svara för fortbildning för förskolechefer (U2015/03528/S) (70 kB)

Uppdrag om stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning (U2015/3466/GV) (54 kB)

Uppdrag att genomföra en kampanj för fler sfi-lärare (U2015/3358/GV) (54 kB)

Uppdrag om samverkan för bästa skola (U2015/3357/S) (97 kB)

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever m.f. (U2015/3356/S) (86 kB)

Uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention S2015/2414/JÄM (67 kB)

Uppdrag att lämna underlag om och redovisa ungas levnadsvillkor (U2015/1496/UC) (495 kB)

Stöd till skolhuvudmännen i deras arbete att kartlägga nyanlända elevers kunskaper (U2015/1366/S) (73 kB)

2014

Uppdrag om kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (77 kB)

2013

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet, U2013/7215/S (94 kB)

Uppdrag att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk, A2013/2958/Disk (50 kB)

2012

Uppdrag att genomföra Tekniksprånget, U2012/5580/GV (77 kB)

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet 2, U2012/1181/S (84 kB)

Senast granskad: 2018-01-03