Skolverket

Att svara eller inte svara. Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet

tumnagel

Rapporten ger en analys av svenska elevers grad av motivation och ansträngning i PISA-proven, över tid och i jämförelse med ett urval andra länder. Men de svenska elevernas svarsmönster pekar mot att det är kunskapsnivån som har sjunkit under 00-talet.

PISA resultaten från 2012 visade på en kraftig resultatnedgång i alla de tre kunskapsområden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap, som ingår i PISA. En av de tänkbara delförklaringar som diskuterades var den kontext i vilken PISA-undersökningen genomförs. Mot bakgrund av denna resultatförsämring har Skolverket bland annat initierat arbetet med de två studier som här presenteras. Studierna kompletterar varandra på så sätt att analysen i den ena baseras på elevernas svar på frågor om ansträngning och motivation att göra PISA-provet, medan analysen i den andra bygger på elevernas faktiska svarsmönster i PISA-proven. Även om resultaten från de båda analyserna ska tolkas med försiktighet förstärker de varandra. Oberoende av varandra visar analyserna att den kraftiga resultatnedgång som PISA visar inte kan förklaras av bristande motivation eller ansträngning hos eleverna.

Ladda ner som PDF (1756 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
106
Best nr
15:1443

Proxy error: 304

Message: Could not get page