Skolverket

Utvärdering av mentorer i våldsprevention (MVP)

Redovisning av uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention - MVP (1 bilaga)

Denna utvärdering omfattar den version av programmet Mentors in Violence Prevention (MVP) som har översatts och anpassats till svenska förhållanden av riksorganisationen MÄN och införts i ett antal grund- och gymnasieskolor i landet under 2015–2017. Programmet, som i sin svenska version kallas Mentorer i Våldsprevention, har utvärderats i en sammanhållen effekt- och processutvärdering av ett team av forskare från Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet.

Skolverket bedömer i sin kommentar till utvärderingen att försiktighet bör iakttas när det gäller generaliserbarheten för de resultat som framkommit i utvärderingen. Det är inte lämpligt att dra några mer långtgående slutsatser om MVP i relation till svensk skola som helhet. Myndigheten vill istället framhålla utvärderingens värde som en pilotstudie, som framförallt visar på framgångsfaktorer och risker i den studerade processen som kan ge viktiga lärdomar för fortsatt implementering och vidareutveckling av programmet. Skolverket bedömer vidare att det finns ett fortsatt kunskapsbehov på flera viktiga områden, kopplat till programmet MVP specifikt och till skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete generellt.

Ladda ner som PDF (223 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page