Skolverket

Uppföljning av språkintroduktion

tumnagel

Beskrivande statistik på nationell nivå och nyanlända elevers övergångar till och från språkintroduktion.

I den här rapporten från 2018 följer Skolverket upp gymnasieskolans introduktionsprogram språkintroduktion. Programmet syftar till att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att möjliggöra vidare studier i gymnasieskolan eller annan utbildning. Eleverna på språkintroduktion har mycket varierande förutsättningar för sina studier, vilket inte minst beror på vid vilken ålder de påbörjar programmet och på deras skolbakgrund.

Detta är Skolverkets tredje rapport om språkintroduktion. Den omfattar två empiriska delar. Den första delen utgörs av statistiska beskrivningar och analyser av programmet och dess elever på nationell nivå, inklusive elevernas senare verksamheter. I den andra delen redovisas resultaten från en enkätundersökning om kommuners, kommunalförbunds och skolors arbeten med nyanlända elevers övergångar från grundskola till språkintroduktion och från språkintroduktion till fortsatta studier.

Elever som började på språkintroduktion 2011 och 2012 har följts upp över tid. För perioden ett till fyra år efter studiestart visar uppföljningen att 36 procent av eleverna har övergått till ett nationellt program någon gång under perioden, medan 47 procent övergick till någon form av vuxenutbildning.Enkätundersökningen visar bland annat att:
• Det finns särskilda utmaningar kopplat till att nyanlända elever byter skolkommun under pågående utbildning eller i samband med övergångar till och från språkintroduktion i många av de kommuner och kommunalförbund som svarat.
• Det saknas ofta riktlinjer från huvudmannen för hur elevernas övergångar till och från språkintroduktion ska organiseras, genomföras och följas upp, enligt de svarande.
• Många av de svarande uppger att det behövs mer resurser till studie- och yrkesvägledningen på språkintroduktion.
• Utbudet inom vuxenutbildningen behöver utvecklas för att bättre passa de elever som kommer från språkintroduktion, särskilt när det gäller utbudet av yrkesutbildning, enligt de svarande.

Ladda ner som PDF (1679 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page