Regeringsuppdrag 2002

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


2002 års rapport avseende ett uppdrag till Statens skolverk om utvecklingen av användningen av informationsteknik i skolan

Analys av behovet av förändringar av betygssystem och andra regler inom grundläggande vuxenutbildning

Delredovisning av uppdrag till Statens skolverk avseende stöd till utveckling av förskola, skola och vuxenutbildning mm

Det kommunala uppföljningsansvaret - finns det?

Elevers ohälsa - hur mäter vi den?

Ett nationellt centrum för idrott och hälsa

Ett uppdrag till Statens skolverk om svenskundervisning för invandrare

Flera språk - fler möjligheter

Förskolans, fritidshemmets, skolans och vuxenutbildningens deltagande i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt

Förslag till fortsatta insatser för arbetet med kultur i skolan

Försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan (2000:158) Redovisning till regeringen om distansundervisning/flexibelt lärande, oktober 2002

Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen inom skolsektorn för åren 2002-2010. Utgått

I särskola eller grundskola?

Kunskapslyftet. Uppföljningen av den gymnasiala vuxenutbildningen våren 2002. Delrapport 11

Kunskapslyftet och den gymnasiala vuxenutbildningen hösten 2001. Delrapport 10

Kvalitetsredovisning i landets kommuner samt Skolverkets åtgärder för att stödja detta arbete

Lokala kurser i kommunernas vuxenutbildning

Nationella insatser för kultur i skolan

Pedagogisk personal i barnomsorg, skola och vuxenutbildning - bedömning av tillgång och behov

Programinriktat individuellt program - 17 skolors sätt att organisera PRIV

Redovisning av uppdrag om skolindex

Relationer i skolan - en utveckling eller destruktiv kraft

Skolverkets plan för ett fortsatt fördjupat arbete med anledning av prop. 2001/02:14

Skolverkets uppdrag om sfi för högutbildade invandrare

Statligt stöd till kompletterande utbildningar år 2001

System för redovisning av kostnader för olika program vid kommunala gymnasieskolor

Validering av utländsk yrkeskompetens

Ämnesbetyg i en kursutformad gymnasieskola