Regeringsuppdrag 2003

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Analys av Integrationsverkets indikatorer

Analys av kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen - uppdrag avseende resultatinformation

Barnomsorg på obekväm arbetstid (nattomsorg)

Behov av och tillgång på pedagogisk personal - Skolverkets bedömning 2003

Det nationella provsystemet - vad, varför och varthän? Uppdrag avseende resultatinformation

Elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud

En bedömning av kostnaderna för barnomsorg, skola och vuxenutbildning budgetåret 2002

Försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan.

Förutsättningar för samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning

Kartläggning av kvalitetsredovisningar i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg - uppdrag avseende resultatinformation

Kunskapslyftet och den gymnasiala utbildningen hösten 2002. Delrapport 12

Politik i skolan - regeringsuppdrag

Redovisning av plan om utbildningsinspektionen

Samverkan mellan utbildning och näringsliv - en studie av regionala och lokala handlingsplaner för tillväxt

Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor - en utvärdering av läget hösten 2002.

Stöd till utvecklingsinsatser och kompetensutveckling för undervisningen av elever i behov av särskilt stöd

Svenskundervisning för invandrare

Uppdrag att främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning

Uppdrag att utarbeta en kunskapsstrategi

Uppföljning av lagstiftningen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Utbildningsresultat för elever med utländsk bakgrund

Utvecklingsprojekt för lärare - utvärdering av Ylva-pengarna

Utvärdering av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem - delrapport

Utvärdering av teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)