Regeringsuppdrag 2005

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Analys av faktorer inom skolsektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen

Distansundervisning i Emmaboda kommun

En bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2004

Förslag till programmål, gemensamma ämnen och nationella inriktningar för gymnasieskolan

Granskning av innehåll i läroböcker - delredovisning

Identifiering av indikatorer för ungdomars levnadsvillkor 2005

Information kring elevers frånvaro i gymnasieskolan

Kommunal vuxenutbildning hösten 2004 samt vidgad användning av rekryteringsbidrag för vuxenstuderande

Kommunernas personalförsörjningsprogram för lärare till förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskolans tidigare år

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet

Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning

Nationell uppföljning av öppen förskola

Politiken för global utveckling - Skolverkets insatser 2005

Reformering av den nationella uppföljningen av det offentliga skolväsendet för vuxna

Rekryteringsbidrag till vuxenstuderande 2004

Riksrekrytering för lokala inriktningar inom program utan nationella inriktningar

Skolverkets lägesbedömning 2005 - rapport till regeringen

Statsbidrag för elever från nordiska länder för höstterminen 2004 och vårterminen 2005.

Uppdrag att redovisa behov av omedelbara förtydliganden i det nationella uppföljningssystemet m.m.

Utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna under 2004

Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet

Översyn av särskild undervisning på sjukhus