Allmänna råd för bedömning och betyg i gymnasiet

Skolverkets allmänna råd ska stödja lärare, rektorer och huvudmän i att följa lagar och regler vid bedömning och betygssättning i gymnasieskolan.

Bedömning och betygssättning bör finnas med redan i planeringen och genomförandet av undervisningen. Många av råden handlar om just planering, bedömning, dokumentation och uppföljning inför betygssättningen.

Diskussion och samarbete

En likvärdig bedömning och betygssättning förutsätter att lärare samarbetar och diskuterar med varandra. Rektorn har ett särskilt ansvar att organisera verksamheten på ett sätt så att lärarna får tid och möjlighet för detta. Eleverna ska också få bra information och få vara med och ha inflytande över formerna för bedömning och betygssättning.

Gemensam grund för likvärdig bedömning

Rektor har ansvar för att lärarna på skolan får möjlighet att sätta sig in i bestämmelser och allmänna råd. Rektorn ska också arbeta för att betygssättningen blir likvärdig både mellan klasser på den egna skolan och mellan olika skolor. Råden är ett stöd i det arbetet och vänder sig både till rektorer och lärare. De lämpar sig väl som underlag för kompetensutveckling.

Fakta om allmänna råd

  • Föreskrifter och allmänna råd är exempel på olika juridiska dokument som myndigheter tar fram. De utgår oftast från förordningar.
  • Förordningar ges ut av regeringen.
  • Allmänna råd är rekommendationer som berättar hur man bör göra för att uppfylla kraven i skollagen, skolförordningen och läroplanen. De bör följas om inte skolan uppfyller kraven i bestämmelserna på annat sätt. Kommentarerna till råden ska ge en beskrivning så att råden blir lättare att förstå.
Senast granskad: 2014-06-27