Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Omslag: Planering och genomförande av undervisningen
De allmänna råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken.

Ladda ner eller köp publikationen


Studiedag om undervisningen

Här finns ett förslag på hur man kan lägga upp en studiedag med utgångspunkt i de allmänna råden om att planera och genomföra undervisningen. Materialet riktar sig främst till lärare och rektorer.

Materialet är uppdelat i tre delar:

  • Förberedelser inför diskussionen
  • Genomförande
  • Att hantera resultatet

Förberedelser inför diskussionen

1. Läs Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen

De allmänna råden finns att köpa eller ladda ner som pdf.

Ladda ner eller köp publikationen


2. Samla ihop frågor och funderingar

Samtalen om de allmänna råden kommer troligen att bli bättre om deltagarna har fått reflektera över sin egen undervisning inför diskussionerna. Sammanställ reflektionerna för att få en bild av vad som bör ligga i fokus i diskussionerna. Detta blir även en första inventering av era lokala förbättringsbehov.

Använd gärna enkäten Frågor och funderingar inför diskussionerna. Enkäten tar sin utgångspunkt i den egna undervisningen och behandlar de olika delarna av de allmänna råden.

Frågor och funderingar inför diskussionerna (56 kB)

3. Bestäm inriktning på utvecklingsarbetet

Utifrån resultatet på enkäten kan ni bedöma om det är något eller några särskilda områden ni behöver fokusera på.

När ni bestämmer inriktning på diskussionerna kan det även vara bra att tänka över om det finns behov av att läsa ytterligare material.

4. Bestäm arbetssätt

Tänk över hur diskussionerna ska genomföras.

  • Behöver alla diskutera samma sak eller kan man dela upp områdena på olika grupper?
  • Ska någon vara samtalsledare?
  • Hur ska diskussionerna dokumenteras och hur ska dokumentationen användas?
     

Genomförande

1. Film: Allmänna råd för planering och genomförande av utbildningen

Se filmen om de allmänna råden för planering och genomförande av utbildningen. Filmen är ca 30 minuter lång och är tänkt att fungera som en introduktion till diskussionerna. Man kan välja att se filmen i sin helhet eller att se de olika delarna för sig: planering, genomförande, kunskapsbedömningar och betygssättning samt uppföljning och dokumentation.

 

2. Diskussion

Diskussionerna kan utgå ifrån förslagen till diskussionsfrågor nedan eller i en självskattning utifrån enkäten Frågor och funderingar inför diskussionerna ovan

Förslag till diskussionsfrågor (62 kB)
 

3. Självskattning/självvärdering

En bra inledning till att tala om de områden som berörs i de allmänna råden är att värdera kvaliteten på sitt eget arbete. Därefter kan man genomföra en självskattning i grupp för att få en gemensam bild av hur man ser på de här frågorna och hur man tycker att situationen är på skolan.

Enkäten för självskattning kan även användas som en del i förberedelsearbetet. Se filen Frågor och funderingar inför diskussionerna ovan.
 


Att hantera resultatet

Redan när ni förbereder studiedagen är det bra att fundera över hur ni ska gå vidare med frågorna och hantera resultatet av diskussionerna. Om diskussionerna ska vara inledningen till ett längre arbete med att utveckla vissa områden kan det vara en bra idé att redan från början tänka på hur detta ska gå till, vilka personer som ska vara inblandade i arbetet och hur arbetet ska dokumenteras.

Att ta hand om resultaten av diskussionerna kan till exempel innebära att göra djupare analyser av vilka utvecklingsbehov som finns på skolan och förslag på åtgärder. Som underlag för planering av ett fortsatt arbete finns blanketten Att arbeta vidare.

Att arbeta vidare (43 kB)

Senast granskad: 2016-02-24
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten