Egenvård av barn och elever

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskola eller skola. En läkare kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det innebär att till exempel en förälder, en personlig assistent, skolpersonal eller barnet självt kan utföra åtgärden efter instruktion.

Hälso- och sjukvården bedömer

Föräldrar kan många gånger ta ansvar för barnets egenvård hemma. När barnet börjar i skolan eller får en insats från socialtjänsten måste hälso- och sjukvården göra en ny bedömning utifrån de nya förutsättningarna. Bedömningen ska innehålla en analys om personalen på skolan kan ge egenvård på ett säkert sätt.

För att hälso- och sjukvården ska kunna göra en korrekt bedömning ska det ske i samråd med skolan eller socialtjänsten.

Skolan har ett ansvar för att eleverna får hjälp med sin egenvård, till exempel att ta sin medicin när barnet vistas i skolan. Men när personalen inte klarar av den medicinska åtgärden på ett säkert sätt då ligger ansvaret för åtgärden åter på hälso- och sjukvården.

Elevhälsans medicinska del har inte ansvar för att utföra egenvård. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Den ska bland annat omfatta hälsobesök och enkla hälso- och sjukvårdsinsatser. Elevhälsan kan dock komma att delta vid planering och samverkan kring elevens egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) gäller när man bedömer om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att hälso- och sjukvården vid bedömningen utgår från patientens säkerhet.

Diabetes

Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet har tagit fram en individuell vårdplan för egenvård i skolan av diabetes. Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola. Här nedan finns den blankett som ska användas för den individuella vårdplanen.

Egenvård i förskolan och skolan (149 kB)

Diabetes under skoldagen (20 kB)

Senast granskad: 2016-11-04