Elevers frånvaro och ledighet

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl ska skolan kontakta vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter.

Rektorn bör se till att det finns rutiner för hur en anmälan av frånvaro ska gå till. Om en elev uteblir från skolan utan giltigt skäl, ska rektorn se till att vårdnadshavaren får information om det samma dag. Utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter kan skolan behöva kontakta vårdnadshavaren snarast. Reglerna gäller även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Innan skoldagen börjar

Vårdnadshavarna har ansvaret för barnet fram till dess skoldagen börjar. Men om barnet inte kommer till skolan kan det finnas anledning för skolan att agera så fort som möjligt. Elevens ålder, mognad och andra omständigheter ska tas med i bedömningen.

Om en elev avviker från skolan

Om en elev avviker från skolan och vårdnadshavaren inte anmält något skäl för det, ska skolan undersöka varför eleven inte är där. Utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter kan skolan behöva kontakta vårdnadshavaren snarast. Syftet här är i första hand att se till att det inte hänt eleven något.

Senare information vid särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl behöver vårdnadshavare inte informeras samma dag. Ett sådant skäl kan vara att frånvaron gäller skoldagens sista lektion, eller om lektionen äger rum på en annan plats och skolan inte hinner få uppgift om frånvaron.

Rektor beslutar om ledighet

Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

Frånvaro och ledighet (152 kB)

Senast granskad: 2016-11-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet