Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Rätt till elevhälsa

Elevhälsa ska anordnas för eleverna i

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • sameskolan
 • specialskolan
 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan.

Elevhälsa är inte obligatorisk i de skolformer som riktar sig till vuxna, men givetvis får huvudmannen anordna elevhälsa även för dem.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till

 • skolläkare
 • skolsköterska
 • psykolog
 • kurator
 • personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Huvudmannen avgör hur mycket personal skolan ska ha och vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. Men den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha den utbildning som behövs för att klara elevernas behov.

Elevhälsan ska underlätta studierna

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser

Varje elev ska under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök. Eleverna får vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.

Sekretess inom elevhälsan

För skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer och personal med specialpedagogisk kompetens gäller en stark sekretess. De får i normalfallet inte lämna ut uppgifter om en elev de behandlar. Det får bara göras i undantagsfall och om det är klart att eleven eller de närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.

Ibland är det nödvändigt att lämna ut en uppgift för att eleven ska kunna få det stöd som hon eller han behöver. Då får elevhälsans medicinska del under vissa förutsättningar lämna uppgiften till resten av elevhälsan eller den särskilda elevstödjande verksamheten inom samma myndighet.

För särskild elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess. Den gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut uppgiften.

På offentliga skolor omfattas personalen av bestämmelser om sekretess. Personal i fristående skolor omfattas istället av tystnadsplikt.

  Tydligare krav på elevhälsan (79 kB)

Senast granskad: 2016-11-04