Förskolechefen och rektorn

  • Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen.
  • En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive skolenheter.
  • En förskole- eller skolenhet får bara ha en förskolechef eller rektor.
  • Rektorn kan vara ”rektor tillika förskolechef”.
  • Förskolechefen och rektorn får delegera vissa ledningsuppgifter och beslut.
  • Vissa av rektorns beslut kan överklagas.

Behörighet och befattningsutbildning

Alla förskolechefer och rektorer som huvudmannen anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet.

Skolhuvudmännen är skyldiga att se till att nyanställda rektorer går en särskild befattningsutbildning, rektorsutbildningen, eller en utbildning som kan jämställas med denna. Utbildningen är inte obligatorisk för förskolechefer eller andra i ledande befattning, men utbildningen är öppen även för dem.

Rektorn och förskolechefen (153 kB)

Senast granskad: 2016-11-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet