Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

  • Förvaltningslagens bestämmelser gäller på skolor med offentlig huvudman.
  • Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning och överklagande av beslut ska gälla på fristående skolor.
  • Förvaltningslagens bestämmelser om handläggning ska tillämpas av kommunala skolor även vid handläggning av ärenden om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Förvaltningslagen ska tillämpas när skolor handlägger ärenden som är myndighetsutövning mot enskilda

När myndigheter handlägger ärenden ska de tillämpa reglerna om handläggning i förvaltningslagen. Vissa av reglerna har dock hittills inte gällt i kommuner och landsting i de fall ett beslut kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningslagen har heller inte gällt för fristående förskolor, skolor eller fritidshem, eftersom dessa inte är myndigheter.

För att stärka elevernas rättsäkerhet införs bestämmelser i skollagen som innebär att vissa centrala handläggningsbestämmelser i förvaltningslagen ska gälla när man handlägger ärenden enligt skollagen och då ärendet rör myndighetsutövning mot enskilda. Bestämmelserna gäller således oavsett om det är en offentlig eller enskild huvudman. Detta framgår av 29 kap. 10 och 11 §§ i skollagen. Det betyder alltså att vissa bestämmelser i förvaltningslagen ska gälla även vid handläggning av ärenden vid fristående skolor och förskolor samt även i ärenden i kommunala skolor som överklagas genom laglighetsprövning. Trots att det i bestämmelserna i förvaltningslagen hänvisas till myndigheten ska de alltså även gälla för verksamheter med enskild huvudman.

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan (182 kB)

Senast granskad: 2016-11-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet