Målgruppen för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna

  • Målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna är barn, ungdomar och vuxna med en utvecklingsstörning.
  • Elever med autism, men utan utvecklingsstörning, tillhör inte målgruppen för
  • grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.
  • Det finns ett krav på utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning innan mottagandet.
  • För placering i grundsärskola krävs vårdnadshavarnas medgivande. Om det finns synnerliga skäl får en elev tas emot i grundsärskolan även utan medgivande.

Målgruppen

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan.
Grundsärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa. Grundsärskolan ska ligga till grund för fortsatt utbildning och så långt det är möjligt motsvara grundskolan.

Definitionen av grundsärskolans målgrupp gäller även de elever i specialskolan som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan ska ge  eleverna en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i särskild utbildning för vuxna (särvux) om hon eller han saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt i övrigt uppfyller vissa andra villkor. På grundläggande nivå har den som är behörig rätt att delta i utbildningen. Målet för särvux är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att  utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Det som gäller för personer med utvecklingsstörning gäller även för elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Denna personkategori tillhör med andra ord också målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux.

  Målgruppen för grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (147 kB)

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation