Trygghet och studiero

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt - då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.

En förutsättning för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, till exempel genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är dock alltid rektorn som slutligen avgör vad ordningsreglerna ska innehålla. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Disciplinära åtgärder ska inte vara en bestraffning

Det finns dock situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga och där skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagen för att skapa en god studiemiljö. De ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är följande.

  • Omhändertagande av föremål
  • Kvarsittning och utvisning
  • Skriftlig varning
  • Tillfällig omplacering av en elev
  • Tillfällig placering av en elev vid en annan skola
  • Avstängning i vissa obligatoriska skolformer
  • Olika slags avstängning i de frivilliga skolformerna

Trygghet och studiero (200 kB)

Senast granskad: 2018-02-06
Innehållsansvar: Rättssekretariatet