Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

  • Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande ändå möjlighet att anses behörig till ett nationellt program.
  • Eleven ska bedömas ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.
  • Eleven ska i gymnasieskolan erbjudas undervisning i engelska på grundskolenivå.

Vilka elever omfattas?

Från och med hösten 2011 kan elever omfattas av ett undantag från kravet på ett godkänt betyg i engelska när de ansöker till gymnasieskolan. Detta gäller elever som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning. Det krävs dock att eleven i övrigt är behörig till den sökta utbildningen, det vill säga har minst sju (för behörighet till yrkesprogram) respektive elva (för behörighet till högskoleförberedande program) godkända betyg med sig från grundskolan inklusive matematik och svenska/svenska som andraspråk. Eleven kan då antas på ordinarie sätt med meritvärdering, under förutsättning att hon eller han också bedöms kunna klara studierna på det sökta programmet. Enligt förarbetena är bestämmelsen avsedd att tillämpas restriktivt.

  Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan (91 kB)

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Rättssekretariatet