Unga med skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter får man om det finns risk för att man ska utsättas för hot eller våld. Skolor bör ha en handlingsplan för hanteringen av elever med skyddade uppgifter. Det är rektorn och förskolechefen som ansvarar för att skyddade personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt i verksamheten. De har också ansvar för att dessa elever får den utbildning, den omsorg och det stöd de har rätt till.

 Sekretessmarkering en varningssignal

Uppgifter om en person i allmänna handlingar ska som huvudregel vara offentliga. Men för att skydda enskilda finns det sekretessbestämmelser som kan innebära att man inte ska lämna ut uppgifter om en enskild person. Myndigheten kan markera att en allmän handling antas innehålla uppgifter som inte får lämnas ut genom en sekretessmarkering. Det får göras bara om handlingen omfattas av en sekretessbestämmelse. Markeringen är en varningssignal till förskolans, skolans och kommunens personal att vissa uppgifter i handlingen, antagligen omfattas av sekretess. Det är först när någon begär att få ta del av handlingen som man avgör om uppgiften kan lämnas ut.

Säker hantering av personuppgifter

Den som driver förskolan eller skolan, huvudmannen, måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla personuppgifter, inte bara de skyddade, som behandlas i organisationen. En säker hantering av skyddade personuppgifter bygger på säkra it-system och begränsad tillgång till skyddade personuppgifter. Det ska också finnas tydliga rutiner för hur personalen ska hantera skyddade personuppgifter. En viktig utgångspunkt är att varken huvudmannen eller verksamheterna får kräva in fler personuppgifter än vad som är nödvändig.

På förskolan och skolan måste man prata med elevens vårdnadshavare om t.ex. hur mycket information om barnet eller eleven som ska finnas i skolans dokumentation och vilka som ska känna till att barnet eller eleven har skyddade personuppgifter. Förskolan och skolan ska alltid utgå från det enskilda barnet och göra avvägningar i samråd med vårdnadshavare.

Rätt till utbildning och omsorg

Hemkommunen ansvarar för att barn och unga med skyddade personuppgifter får samma tillgång till förskola, skola och fritidshem som andra.

Vanligen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. Men om man har flyttat till en annan, hemlig adress, så kallad kvarskrivning, är det kommunen som man stadigvarande vistas i som är hemkommunen. Om man saknar stadigvarande vistelseort räknas den kommun där man tillfälligt uppehåller sig som hemkommun.

Kommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men ännu inte fyllt 20 år och som inte är i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. För att en kommun ska kunna ta sitt ansvar måste familjen informera den nya kommunen om att de har flyttat dit.

Förskola, förskoleklass och de obligatoriska skolformerna

Hemkommunen ansvarar för att de barn som har rätt till det erbjuds plats i förskola, förskoleklass och fritidshem om deras vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen ansvarar även för att skolpliktiga barn får utbildning. Barn har också rätt att tas emot i en kommun som inte är dess hemkommun om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl för det.

Utgångspunkten är att elever med skyddade personuppgifter ska få möjlighet att gå till skolan. Om detta inte går på grund av hotbilden mot eleven, måste kommunen ordna undervisningen på något annat sätt.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning eller utbildning i gymnasiesärskolan. Hemkommunen ansvarar för att sådan utbildning kommer till stånd. Eleven kan även få sin utbildning i en fristående skola eller i en annan kommun

Stödmaterial

Hur är det för barn och ungdomar att leva med skyddade personuppgifter? Vilka svårigheter möter personal i skola, förskola och hos huvudmännen när de tar emot unga med skyddade personuppgifter? För att ta reda på detta har Skolverket haft kontakt med föräldrar som lever med skyddade personuppgifter, personal i förskolor och skolor, tjänstemän på huvudmannanivå, personal vid skyddade boenden och andra sakkunniga.

Stödmaterialet Unga med skyddade personuppgifter vänder sig till personal i förskola, skola och fritidshem samt till huvudmän för dessa verksamheter. Bokens första del syftar till att ge kunskap om och förståelse för vad det innebär att leva med skyddade personuppgifter. Det följande avsnittet ger konkreta råd till personalen om hur de kan ta emot dessa unga på ett bra sätt. Det finns mycket som går att göra för att underlätta vardagen och stödja dem. Ett avsnitt vänder sig främst till huvudmännen med råd kring hur man kan planera och förbereda för att ta emot unga med skyddade personuppgifter. Materialet ger även kunskap om aktuella bestämmelser på området, sekretess och tystnadsplikt och förslag till en handlingsplan.

Bok om unga med skyddade personuppgifter

Senast granskad: 2016-11-07