Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Riksdagen har beslutat om kompletteringar av den tidsbegränsade lagen med tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen). Kompletteringarna innebär bland annat en möjlighet till längre tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juni 2017.

Skollagen

Kompletteringarna i den tillfälliga lagen påverkar inte skollagens bestämmelser om rätt till utbildning i Sverige.

För asylsökande elever gäller att de har rätt till utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola endast om de har påbörjat sin utbildning innan de fyllt 18 år. Den som har påbörjat en utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program har rätt att fullfölja sin utbildning hos huvudmannen. Asylsökande ungdomar på introduktionsprogram har dock inte rätt att gå över till och påbörja ett nationellt program efter att de fyllt 18 år.

Läs mer här

Mer information om rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt hittar du här

Här kan du läsa om regeringens förslag till ändring och förtydligande i skollagen om rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun.

Den tillfälliga lagen

Kompletteringarna i den  tillfälliga lagen handlar om möjligheter för personer att få längre tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. Det är Migrationsverket som kommer att tillämpa de nya bestämmelserna och pröva frågan om uppehållstillstånd . På myndighetens webbplats finns mer information.

Här hittar du frågor och svar på Migrationsverkets webbplats

Här hittar du regeringens information om de nya bestämmelserna

Har du fler frågor?

Kontakta Skolverkets Upplysningstjänst

Senast granskad: 2017-06-22
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik