Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram

Asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun.

Det har varit oklart om asylsökande elever som påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 18 år har rätt att fortsätta sin utbildning även när de flyttat till en annan kommun efter att de fyllt 18 år. Den rådande situationen då asylsökande flyttar till boenden i nya kommuner innebär därmed att de riskerar att få sin utbildning avbruten.

Den statliga Gymnasieutredningen gör tolkningen att unga vuxna elever har rätt att fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram även när de flyttat till en annan kommun. Skolverket välkomnar utredningens tolkning och gör nu samma tolkning. Detta ligger i linje med elevernas bästa.

Papperslösa elever

Skolverket bedömer att även papperslösa elever har samma rätt som asylsökande.
Papperslösa elever har idag en lagstadgad rätt till utbildning. Men på samma sätt som för asylsökande har det varit oklart om de har rätt att fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter att de fyllt 18 år.

Bosatta elever

Skolverkets bedömning omfattar även bosatta elever, exempelvis elever med vissa uppehållstillstånd eller elever med svenskt medborgarskap. För dessa elever är åldersgränsen för när man har rätt att påbörja utbildning på introduktionsprogram 20 år. Skolverkets bedömning innebär att bosatta elever som påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 20 år har rätt att fortsätta sin utbildning i en annan kommun efter att de fyllt 20 år.

Stöd för kommuners beslut

Skolverkets bedömning ska ses som ett stöd för kommuner när de beslutar om bosatta elever som fyllt 20 år, respektive asylsökande och papperslösa elever som fyllt 18 år, ska erbjudas utbildning på introduktionsprogram efter en flytt. Det är kommunen som beslutar och ytterst kan rätten till utbildning prövas av domstol.

Senast granskad: 2017-02-22