Barn och elever på sjukhus har rätt till utbildning

Alla barn och elever som vårdas på sjukhus i Sverige har rätt till utbildning. Nu har vi på Skolverket tydliggjort vem som ansvarar för vad. Detta för att förtydliga vad som gäller.

– Det är viktigt att alla barn och elever som vistas på sjukhus får tillgång till den undervisning som de har rätt till. Vi har nu därför tydliggjort vilka regler som gäller genom våra nya allmänna råd, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Ska motsvara utbildning som barnet eller eleven missar

Bestämmelserna i skollagen om utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus har förändrats. Vi vill nu tydliggöra bestämmelserna. Det gäller bland annat frågan om vad det innebär att utbildningen så långt det är möjligt ska motsvara den utbildning barnet eller eleven annars går miste om.

Kommunikation en framgångsfaktor

Eftersom barnen och eleverna oftast ska tillbaka till sin ordinarie förskola eller skola är kommunikationen viktig. Elevens hemkommun ska ha kännedom om vilka elever som får sjukhusundervisning. Detta eftersom ansvaret för att anordna undervisning för en elev som ges vård på ett sjukhus går över från huvud­mannen för elevens ordinarie skola, till den kommun där sjukhuset är belägen. Rektorn vid elevens ordinarie skola, liksom huvudmannen för den ordinarie skolan, fortsätter dock att ansvara för elevens skol­gång. De måste därför försäkra sig om att eleven får den utbildning som eleven behöver under den tid hon eller han vårdas på sjukhus.

Fakta om sjukhusundervisning

Ungefär 8000 elever som går i grundskola eller gymnasieskola undervisas varje år på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus. Elevernas förmågor och förutsättningar för att kunna få en kontinuitet i utbildningen på sjukhus varierar. Det beror till stor del på elevens hälsotillstånd. Men det beror också på i vilken utsträckning sjukhuset har möjlighet att arbeta flexibelt och föra dialog med vården och elevens ordinarie skola.

Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus

För frågor kontakta:

Magdalena Karlsson, undervisningsråd, 08-527 334 41

Senast granskad: 2016-08-26
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten