Barn som far illa

Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt. Personalen i förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. De har också en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker missförhållanden.

Upptäcka, utreda och åtgärda

Barn som far illa kan ha särskilda behov under sin skolgång. Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. För att kunna upptäcka och möta särskilda behov måste det finnas en tydlig arbetsprocess som dokumenteras kontinuerligt:

  1. uppmärksamma
  2. utreda
  3. åtgärda
  4. följa upp

Barn som är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB) är en särskilt utsatt grupp. Likaså barn i familjer med hedersrelaterad problematik. Det är viktigt att lärare och annan skolpersonal är uppmärksamma på hur barnet mår under tiden barnet är placerat. Här spelar elevhälsan en central roll.

Skyldighet att samverka

Alla som arbetar med barn och unga har en lagstadgad skyldighet att samverka för att ge stöd till barn i utsatta situationer. Skolan eller förskolan behöver samverka med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhabiliteringen eller andra aktörer. Det gäller både kommunala och enskilda huvudmän som driver verksamheterna.

Skyldighet att anmäla till socialtjänsten

Rektor, förskolechef, pedagoger och annan personal ska genast göra en anmälan till socialtjänsten när de får kännedom om eller misstänker missförhållanden. Skyldigheten omfattar barn under 18 år och gäller missförhållanden som antingen är kopplade till barnets hemmiljö eller barnets eget beteende. Det kan handla om misstanke om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet. Det kan också handla om att barnet eller den unge har ett riskbeteende, till exempel missbruk eller kriminalitet.

Anmälningsskyldighet när barn far illa (Socialstyrelsen)

Sekretess

Skolan behöver vara noga med vilken känslig information om elever som utbyts lärare emellan och mellan lärare och övriga personalgrupper i skolan. Som skolpersonal bör man inte prata om eleven och deras familjer i till exempel personalrummet. Elever måste kunna lita på skolan.

Senast granskad: 2013-06-08
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation