Fjärrundervisning

Fjärrundervisningen regleras i skollagen från och med den 1 juli 2015. Det är möjligt att köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan skolhuvudman på entreprenad. Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker.

Fjärrundervisning på entreprenad

En viktig förändring från och med den 1 augusti 2016 är att en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman nu kan köpa fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål från en annan huvudman på entreprenad. Detta får dock endast ske om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna denna utbildning inom den egna organisationen (23 kap. 1 och 4 §§ skollagen).

Om entreprenad och samverkan, 23 kap. 1 och 4 §§ i skollagen (2010:800)

Fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning

Huvudmannen, den som driver skolan, får anordna fjärrundervisning då

  • skolenheten inte har någon legitimerad eller behörig lärare för undervisningen i de ämnen och inom de skolformer som man får anordna fjärrundervisning i
  • elevunderlaget är otillräckligt

Grundskoleutbildning

Huvudmannen får anordna fjärrundervisning utan tillstånd från Skolverket

  • för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
  • i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk
  • för att ge elever studiehandledning på modersmålet
  • för integrerad samisk undervisning i grundskolan

Gymnasieutbildning

Huvudmannen får anordna fjärrundervisning utan tillstånd från Skolverket

  • för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • i ämnena modersmål, moderna språk och teckenspråk
  • för att ge elever studiehandledning på modersmålet

En handledare ska vara närvarande i den lokal där eleverna får fjärrundervisning.

En huvudman kan inom sin organisation organisera fjärrundervisning för modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk. Huvudmannen kan också teckna avtal för undervisningen med Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten – men bara för undervisning i teckenspråk och samiska.

Inledande bestämmelser om fjärrundervisning, 1 kap 3§ i skollagen (2010:800) Om lärarbehörighet, 2 kap. 13 § i skollagen (2010:800) Om fjärrundervisning i de obligatoriska skolformerna, 5a kap. skolförordningen (2011:185) Om fjärrundervisning i de frivilliga skolformerna, 4a kap. gymnasieförordningen (2010:2039)

Senast granskad: 2018-03-12