Kränkningar

Barn och elever får aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling i förskolan eller skolan. Om personalen får reda på att någon blivit utsatt för sådant ska den som driver förskolan eller skolan snabbt utreda situationen och vidta åtgärder.

För barn och unga

Barn- och elevombudet, BEO, har information om vad barn och unga kan göra om de upplever att de utsatts för kränkande behandling i förskolan och skolan.

BEOs webbplats

Brottsoffermyndigheten har en webbplats som riktar sig direkt till barn som far illa eller har utsatts för brott.

Om barns rättigheter vid brott

Vid diskriminering och trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan man vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Läs mer på DO:s webbplats:

Skyldighet att rapportera

Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom om kränkningar i samband med verksamheten är skyldiga att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Denne ska i sin tur göra en anmälan till huvudmannen som driver verksamheten.

Skyldighet att utreda och åtgärda

Huvudmannen ska skyndsamt göra en utredning och vidta åtgärder för att kränkningen inte ska upprepas. Samma gäller händelser i nära samband med verksamheten, som till exempel en resa i en skolbuss. Däremot kan man inte begära att verksamhetens personal ska ingripa mot kränkningar i andra sammanhang, om dessa inte har nära samband med vad som förekommit verksamheten.

Skyldigheten att anmäla, utreda och åtgärda gäller för

  • förskola och förskoleklass
  • grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna
  • utbildning i svenska för invandrare

Anmäla kränkningar

Elever, barn eller föräldrar ska först prata med läraren och rektorn på sin skola eller personalen och förskolechefen på förskolan. Om skolan eller förskolan inte tar kränkningen på allvar, utreder och vidtar åtgärder kan en elev eller en förälder göra en anmälan till Barn- och elevombudet eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Anmälan via Barn- och elevombudet Anmälan via Diskrimineringsombudsmannen

Kränkningar på nätet

Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen har tagit ställning i ett fall där kränkningarna på nätet hade koppling till verksamheten i skolan. I detta fall bedömde Skolinspektionen att skolan måste utreda händelserna.
Läs Skolinspektionens ställningstagande

Datainspektionen är en myndighet som utövar tillsyn och ger råd om hur personuppgifter ska hanteras. Kränkt.se är Datainspektionens webbtjänst där det finns information om vad man kan göra om man har blivit kränkt på nätet. Här kan man också anmäla kränkningar.
Kränkt.se

Datainspektionen om publicering av personuppgifter på nätet.

Senast granskad: 2016-11-07