Läxor och läxhjälp

För att läxan ska bli ett stöd för elevernas lärande är det viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med undervisningen, förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt.

Genom att tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp kan läraren se till att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra läxorna. En illa förberedd läxa riskerar att leda till att elevens hemförhållanden får större betydelse. Elever vars föräldrar har låg utbildning eller ont om tid får svårare att göra sådana läxor eftersom de har sämre möjligheter att få hjälp av sina föräldrar. Det är också viktigt att se att det finns elever som är trångbodda och kan ha svårt att få lugn och ro för läxläsning i hemmet.

Att följa upp läxor

Om inte läxan följs upp av läraren finns stor risk att läxan upplevs som meningslös att göra. Men det är också viktigt hur uppföljningen går till. Studier visar att det är mest gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling att följa upp läxorna i gemensamma diskussioner i klassen. Det arbetssättet är vanligt i Finland. I Sverige är det vanligare att läraren lägger tid på att endast rätta varje elevs läxuppgifter.

Inga lagar eller regler

Det finns inga lagar eller regler som gäller läxor. En del skolor har läxor och andra inte. Oavsett vilket ska skolan se till att eleverna når kunskapskraven, att undervisningen är likvärdig och att varje elev utvecklas så långt som möjligt.

Eftersom det inte finns något skrivet i skollagen eller andra regler kan skolorna välja att ge läxor, men det är inte obligatoriskt. I avsaknad av reglering runt användningen av läxor är det upp till lärare och rektorer att utifrån sina respektive uppdrag avgöra om och i sådana fall hur de vill arbeta med läxor som en del av den pedagogiska verksamheten.  Läxor kan inte ersätta den lärarledda undervisning som eleven har rätt till.

Frågor och synpunkter på läxorna

Om elever eller föräldrar har frågor kring upplägget runt läxor och prov kan de i första hand prata med läraren. Man kan också prata med skolans rektor.
 

Omslag: Läxor i praktiken

Stödmaterial: Läxor i praktiken

Stödmaterialet lyfter fram faktorer som kan göra att läxan blir ett stöd för elevernas lärande. Materialet behandlar också likvärdighetsaspekter och pekar ut faktorer som kan bidra till att eleverna får likvärdiga förutsättningar att göra läxorna.

Läxor i praktiken

Att organisera effektiv läxhjälp

Omslag: Mer än bara läxor

I rapporten Mer än bara läxor redovisas en utvärdering av olika typer av läxhjälpsverksamhet på tio skolor. Utvärderingen visar att läxhjälpen på olika sätt och i olika utsträckning kan bidra till elevernas kunskapsutveckling. I vissa fall kan läxhjälpen till exempel ge förbättrade praktiska förutsättningar för studier genom att erbjuda en god studiemiljö. Läxhjälpen kan också bidra till såväl ökade ämneskunskaper som stärkt självförtroende och ökad motivation hos elever.

Vidare visar utvärderingen att läxhjälpen ofta inte når de elever som står allra längst från godkända betyg. Ett annat resultat är att skolorna ofta organiserar läxhjälp utifrån vilka resurser som råkar finnas tillgängliga snarare än utifrån medvetna analyser av vilka behov eleverna på skolan har.

Mer än bara läxor
Läxhjälp - ett diskussionsunderlag

Webbinarie om läxor och läxhjälp

Den 3 december 2014 hölls ett webbinarie om läxor och läxhjälp utifrån de två publikationerna ovan. Presentationen från webbinariet finns att titta på eller hämta från Slideshare.

Se webbinariet i efterhand

Slideshare: presentationen från webbinariet

Senast granskad: 2016-03-03
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten