Mat i förskolan och skolan

Näringsriktig och kostnadsfri mat i förskola och grundskola ger ork och goda förutsättningar att leka och lära. När maten och ätandet är lustfyllt är det mer troligt att maten hamnar i magen.

Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan säger att måltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten. Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna men måltiden kan också integreras i det pedagogiska arbetet. Den kan användas till att väcka nyfikenhet på mat, odling, ekologi och matematik, eller för att prata om kultur, samhälle och demokrati.

Barn lagar mat

Vilken mat ska serveras?

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I gymnasieskolan finns inget krav på att det ska serveras skolmåltider. Det är kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som beslutar om vilken mat som ska serveras och hur serveringen ska gå till. I många kommuner har man en gemensam matsedel som följs i alla skolor. Men det kan också vara så att det är varje skola som får bestämma sin matsedel. Vid varje skolenhet ska det finnas forum för samråd med eleverna.

Stödmaterial

Det finns flera stödmaterial för de förskolor och skolor som vill utveckla sina måltider.

Förskolan

Bra måltider i förskolan

Förskolan ska servera varierade och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen, det står i Skolverkets allmänna råd för förskolan. Måltiderna är en del av omsorgen om barnen.

Men en måltid är mer än bara maten på tallriken. I sina råd lyfter Livsmedelsverket fram sex områden som är viktiga för att barn ska må bra av maten och känna matglädje: att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Med hållbar menas måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i förskola och skola, exempelvis i det pedagogiska arbetet.

Bra måltider i förskolan

Veckans kock i förskolan

Att låta förskolebarn vara med i köket och laga mat kan vara både lärorikt och roligt. Hur det kan gå till visas i Livsmedelsverkets film Veckans kock - barn i kök. I filmen är femårige Edvin veckans kock på sin förskola och lagar mat i köket tillsammans med den ordinarie kocken.

Grundskolan

Bra mat i skolan

En bra måltid är inte bara det som ligger på tallriken. Livsmedelsverket lyfter fram sex områden som är viktiga för att eleverna ska må bra av maten och känna matglädje, den ska varra god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten.

Bra mat i skolan

Skolmåltiden - en viktig del av en bra skola

Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Därför har Livsmedelsverket och Skolverket tagit fram ett inspirationsmaterial för att ge skolledare och pedagoger verktyg för att utveckla skolmåltiden till en resurs på skolan. Materialet ger inspiration och praktiska exempel på hur skolledaren kan arbeta för bra skolmåltider:

1.       Schemaläggning
2.       Måltidsmiljö
3.       Pedagogiska måltider
4.       Samverkan och kommunikation
5.       Ställa krav och följa upp

Skolmåltiden - en viktig del av en bra skola

Att lära med måltiden

Det kan vara lärorikt att laga skolmaten utomhus - i Livsmedelsverkets film lagar skolbarn sin skollunch tillsammans utomhus och lär sig mycket om mat och matlagning när de lagar gryta över öppen eld.

Hej skolmat!

Livsmedelsverkets material Hej skolmat! består av pedagogiska övningar där skolmåltiden utgör själva läromedlet. Övningarna är avsedda för årskurs 4–6 och består av lärarhandledningar, faktatexter och instruktioner till eleverna. Övningarna är uppdelade i tre olika teman: hälsa, maten i våra liv och miljö.

Hej skomat!

Senast granskad: 2016-09-19
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten