Papperslösa barn i skolan

Barn som vistas i landet utan tillstånd, barn som är så kallat papperslösa, har samma rätt till utbildning som barn som är bosatta i landet.

Barn kan vara papperslösa av olika anledningar. Det kan handla om:

  • barn som aldrig har gett sig till känna för myndigheterna
  • barn som har haft rätt att vistas här under det att deras ansökan om uppehållstillstånd prövas men där den rätten har upphört samt
  • barn som tidigare har haft ett tillstånd att vistas här men vars tillstånd har upphört.

    Det är svårt att veta hur många barn det kan röra sig om men en siffra som brukar nämnas är mellan 2000-4000 barn.

Samma rätt till utbildning, men inte skolplikt

Rätten till utbildning innebär inte att barnen har skolplikt. Det är därför upp till varje enskild familj att besluta om man vill utnyttja barnets rätt till utbildning. Barnen ska då få gå i grundskolan eller i motsvarande skolformer. Barnen har även rätt till utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år.

Hur ska skolan registrera eleverna?

En följd av att barnen inte har personnummer eller inte vill uppge sin adress kan vara att ansökningar till en skola inte kommer att vara fullständiga. Det innebär att kommuner och skolor kan behöva göra vissa avsteg från sedvanliga rutiner vid bedömning av sådana ansökningar.

Hur löser man de praktiska problem som kan uppstå när en skola tar emot en elev som är papperslös?

När man tar emot en elev som är papperslös kan man ibland ställas inför vissa praktiska frågor. Hur ska vi registrera elevens betyg? Ska eleven vara med på skolfoto? Hur ska vi göra om vi tror att eleven far illa - kan man kontakta socialtjänsten?

I de allra flesta fall kan man använda de rutiner som skolan redan har för andra elevgrupper. I vissa fall behöver man komma på andra lösningar. Då är det viktigt att diskutera lösningarna med eleven och elevens vårdnadshavare.

Läs mer i Skolverkets stödmaterial Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning om hur skolan och huvudmannen kan bidra till att elever som är papperslösa får en utbildning som är likvärdig den som andra elever får.

Senast granskad: 2015-09-01
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation