Nya regler om hur skolan kan bjuda in politiska partier

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som bjuds in om det görs på objektiv grund.

Den nya bestämmelsen utgår från objektivitetsprincipen

Den nya bestämmelsen tydliggör att en skola som vill bjuda in politiska partier får begränsa antalet partier som bjuds in om urvalet av partier görs på objektiv grund. Bestämmelsen utgår från objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen, som skolan måste följa. En skola som bjuder in politiska partier måste göra det på ett sakligt och opartiskt sätt.

Den nya bestämmelsen förtydligar hur en skola med beaktande av objektivitetsprincipen kan begränsa antalet politiska partier som bjuds in.

Hur kan skolan begränsa antalet politiska partier som bjuds in?

Skolan kan begränsa sin inbjudan till samtliga partier som är representerade antingen i riksdagen, kommunfullmäktige (inklusive landstings- eller regionfullmäktige) eller i Europaparlamentet. Skolan får också bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Inbjudan kan till exempel begränsas till partier som har rätt till statligt eller kommunalt partistöd eller som har rätt till valsedlar på statens bekostnad.

Det är viktigt att komma ihåg att urvalet av politiska partier inte får göras i syfte att utesluta ett visst parti på grund av partiets åsikter. Att göra det är i strid med objektivitetsprincipen.

Vem beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier?

Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier för att medverka i utbildningen och om antalet partier ska begränsas. Rektorn får delegera uppgiften till någon annan inom skolenheten.

Det är alltid skolan som bjuder in politiska partier för att medverka i utbildningen även om initiativet till ett besök kommer från ett eller flera partier. Partierna bjuds in som ett led i utbildningen och inte utifrån de politiska partiernas intresse av att få komma till skolan.

Måste även andra politiska partier än de som har bjudits in ges möjlighet att lämna information till eleverna?

Nej, om rektorn har gjort ett urval av partier på objektiv grund så behöver inte andra partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges den möjligheten.

Rektorn kan dock besluta att eleverna ska ges möjlighet att ta del av information också från andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka. Det är i så fall rektorn som avgör när och på vilket sätt det är lämpligt att partierna lämnar sin information. Utgångspunkten är vad som är lämpligt för elevernas utbildning, inte vad som ligger i de politiska partiernas intresse. Rektorn kan till exempel besluta att partierna får lämna information skriftligen, vid ett bokbord eller genom att medverka i utbildningen på annat sätt. Även i den här situationen måste rektorn vara saklig och opartisk.

Måste skolan bjuda in politiska partier?

Nej, skolan måste inte bjuda in politiska partier. Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier.

Skolan är inte en allmän plats och politiska partier har inte någon rätt att komma till skolor och sprida sitt budskap.

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag, men kan fullgöra sitt uppdrag på olika sätt. Att bjuda in politiska partier till skolan är ett av flera sätt att arbeta med det demokratiska uppdraget. Rektorn måste bedöma om det är lämpligt och i enlighet med elevernas bästa att skolan bjuder in politiska partier. Det är viktigt att ordningen och arbetsmiljön för både elever och personal blir god när skolan bjuder in politiska partier. 

Skolverket tycker att det är bra om skolan kan bjuda in politiska partier och ta tillvara de möjligheter som en sådan medverkan kan medföra.

Måste skolan ta emot partier med åsikter som strider mot skolans värdegrund?

Skolan är inte en allmän plats och politiska partier har inte någon rätt att komma till skolor och sprida sitt budskap.

Det är rektor som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Rektorn får begränsa antalet partier som bjuds in, men bara om urvalet görs på objektiv grund. Rektorn får inte göra urvalet av politiska partier i syfte att utesluta ett visst parti på grund av partiets åsikter. Att göra så är i strid med objektivitetsprincipen.

Vad gäller för fristående skolor?

Även fristående skolor måste följa objektivitetsprincipen och den nya bestämmelsen i skollagen när de bjuder in politiska partier.

Var kan jag läsa mer om den nya bestämmelsen?

Du kan läsa mer om den nya bestämmelsen i regeringens proposition 2017/18:17, Politisk information i skolan.
Ny bestämmelse i skollagen, länk till proposition 2017/18:17, Politisk information i skolan

Aktuella bestämmelser

Inbjudan av politiska partier: 1 kap. 5 a § skollagen
Rektors möjlighet att delegera: 2 kap. 10 § skollagen
Objektivitetsprincipen: 1 kap. 9 § regeringsformen  

Skollagen Regeringsformen

Mer stöd kommer

Mer stöd om politisk information i skolan kommer att publiceras på skolverkets webbplats under våren 2018. Observera att det tidigare stödmaterialet ”Politisk information i skolan” som reviderades våren 2012 inte gäller längre.

Senast granskad: 2018-01-23
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation