Trafik i skolan

Undervisningen om trafik handlar inte bara om trafiksäkerhet och trafikregler. Den ska också handla om resor, transporter, miljön och samhällsplanering. Här hittar du mer inspiration och material som du kan använda i klassrummet.

Bild: elever utanför skola
Det finns många möjligheter att arbeta med trafikfrågor i skolan. Ett sätt kan vara att ta fasta på trafiken i elevernas vardag och närmiljö med ett fokus på trafiksäkerhet och trafikregler. Skolan har dessutom ett uppdrag att lära ut hur samhällets funktioner, vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Här kan olika infallsvinklar på trafik fungera som konkreta och engagerande exempel.

Trafik i läroplanerna

Skolans undervisning om trafik regleras i läroplanerna för grundskolan respektive gymnasieskolan. I grundskolan är det rektorn som ansvarar för att ämnesövergripande kunskapsområden som trafik och miljö integreras i undervisningen olika ämnen. I gymnasieskolan har rektorn ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om exempelvis konsument- och trafikfrågor. Trafikkunskap ingår också som en del i vissa av gymnasieskolans yrkesutbildningar.


Stöd i undervisningen

Teman inom trafik

På NTF:s webbplats Trafiken i skolan finns information om aktuella frågor om barn och unga i trafiken, till exempel alkohol och droger, fart och fara samt barn på egen hand i trafiken. Där finns också förslag på hur man kan arbeta med frågorna i undervisningen.
Teman inom trafik

TV från Utbildningsradion

UR har producerat Gatsmart som är en serie program där man får möta barn som berättar om sina erfarenheter av trafiksituationen där de bor. Hur ser vägen till skolan ut? Vilka trafikfaror finns? Vad skulle kunna göra vägen säkrare, och hur kan man påverka dem som bestämmer? Programmen tar också upp trafikregler och beteenden.
TV från Utbildningsradion

Cykla säkert

Transportstyrelsen har information om vad man behöver ha på sin cykel för att köra och vilka regler som gäller.
Cykla säkert

Goda exempel

I skriften Stöd till skolans arbete med trafik – Gemensamt underlag och några exempel finns även förslag till mål för skolans arbete med trafik samt några exempel på hur olika skolor och kommuner arbetar med trafikfrågor.
Goda exempel

Hållbar utveckling

Trafikfrågor i skolan har historiskt framför allt handlat om trafiksäkerhet. Nu inriktas skolans arbete med trafik mot att dessutom omfatta andra områden som exempelvis resor, transporter, miljöfrågor och samhällsplanering. I skriften Trafiksmart – om trafik i lärande för hållbar utveckling finns många exempel från hur dessa och andra perspektiv kan tas upp i undervisningen i olika ämnen.
Hållbar utveckling
 

Senast granskad: 2015-11-09
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten