Vad gäller när en skola eller utbildning läggs ned?

Ibland händer det att en skola går i konkurs eller att program läggs ned. Här samlar Skolverket information om vilka rättigheter elever på grund- och gymnasieskolan har.

Att lägga ner en kommunal eller fristående skola är ett lokalt beslut inom kommunen/styrelsen och detta regleras inte i skolförfattningarna. Skolverket lämnar heller inte synpunkter på enskilda huvudmäns beslut avseende nedläggning av enskilda skolor.

När en kommunal grundskola läggs ned

Om en elev går i en kommunal grundskola och skolan läggs ned så har kommunen skyldighet att erbjuda eleven fortsatt skolgång på en annan kommunal skolenhet och då ta hänsyn till vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleven (10 kap. 24 och 29 §§ skollagen).

Rätt att söka sig till annan skola

Eleven och dess vårdnadshavare har rätt att söka sig till en annan kommunal grundskola eller en fristående grundskola. Det finns ingen garanti att få plats på den sökta skolan. Kommunen ska dock så långt möjligt tillmötesgå önskemålet men det finns också situationer där kommunen kan säga nej till den önskade platsen (10 kap. 30 § skollagen). Huvudmannen för den fristående skolan avgör själv om det finns möjlighet att ta emot eleven på skolan. Det beror bland annat på om de anser att det finns plats.


När en fristående grundskola läggs ner

Om en elev går i en fristående grundskola och skolan läggs ned, t.ex. på grund av att huvudmannen går i konkurs, så har huvudmannen för den fristående skolan inget ansvar för elevens fortsatta skolgång.
Elevens hemkommun har skyldighet att erbjuda eleven fortsatt skolgång på en kommunal skolenhet och då ta hänsyn till vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleven, alltså att eleverna inte ska belastas med längre skolvägar eller skolresor än nödvändigt. (10 kap. 24 och 29 §§ skollagen). I princip ska detta ske omedelbart.

Rätt att söka sig till annan skola

Eleven och dess vårdnadshavare har rätt att söka sig till en annan kommunal grundskola än den kommunen erbjuder eller en annan fristående grundskola. Det finns ingen garanti att få plats på den sökta skolan. Kommunen ska dock så långt det är möjligt tillmötesgå önskemålet men det finns också situationer där kommunen kan säga nej till den önskade platsen (10 kap. 30 § skollagen). Huvudmannen för den fristående skolan avgör själva om det finns möjlighet att ta emot eleven på skolan. Det beror bland annat på om de anser att det finns plats.

Tillstånd för att driva skolan vidare

Om någon vill ta över den fristående grundskolan och driva denna vidare krävs Skolinspektionens tillstånd. Om ett sådant tillstånd ges är detta också ett alternativ för eleven.


När en kommunal gymnasieskola läggs ned

Om eleven går på ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola och programmet upphör på den skolenheten eller att skolan läggs ned är den kommunen skyldig att låta eleven slutföra programmet på en annan kommunal skolenhet med det aktuella programmet i kommunen eller inom kommunens samverkansområde (16 kap. 37 § skollagen).

Söka sig till annan skola

Eleven kan söka till en annan kommunal skolenhet än den kommunen erbjuder eller en fristående gymnasieskola men då finns ingen garanti att få plats på den sökta skolenheten.


När en fristående gymnasieskola läggs ned

Om eleven går på ett nationellt program på en fristående gymnasieskola och huvudmannen tänker lägga ned skolenheten är huvudmannen skyldig att låta eleven slutföra programmet på en annan av huvudmannens skolor om sådan finns och om det finns tillstånd att bedriva det aktuella programmet på den skolenheten (16 kap. 37 § skollagen). Om huvudmannen inte har någon annan skolenhet så har denne ingen skyldighet att låta eleven slutföra sitt program.

Hemkommunen ska erbjuda fortsatt utbildning

Hemkommunen har skyldighet att erbjuda eleven utbildning på ett nationellt program i kommunen eller samverkansområdet (15 kap. 30 § skollagen). Det finns dock ingen skyldighet för kommunen att slutföra just den utbildning som eleven deltagit i på den fristående gymnasieskolan.

Söka sig till annan skola

Eleven har rätt att söka till en annan fristående gymnasieskola eller en kommunal gymnasieskola för att få slutföra sin utbildning där men har ingen garanti att bli mottagen.

Tillstånd för att driva skolan vidare

Om någon vill ta över den fristående gymnasieskolan och driva denna vidare krävs Skolinspektionens tillstånd. Den nya huvudmannen behöver dock inte fortsätta med alla de utbildningar som funnits på skolan och Skolinspektionen har heller ingen skyldighet att medge tillstånd för alla utbildningar som den nya huvudmannen ansöker om. Om ett sådant tillstånd ges för det aktuella programmet är detta också ett alternativ för eleven.

Senast granskad: 2013-06-11
Innehållsansvar: Utbildningsavdelningen