# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Grundföreskrift SKOLFS  2016:11    Grundföreskrift 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2016:11 Senaste Lydelse
   2016:11 Grundföreskrift
   2016:35 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Ansökan
Förskollärare
Lärare
Lärarlegitimation
Yrkeskvalifikation
Bemyndigande
4 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
Beslutsdatum
2016-04-06 
Tryckdatum
2016-04-14 
Ikraftträdande tidpunkt
2016-04-20 
Ändrad giltighet datum
 
Begränsad giltighet
 
Giltig t.o.m.
 
Överg.best.till
 
Giltig fr.o.m.
2016-04-20 

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:11 (Utskriftsversion) (18 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3136
 

SKOLFS 2016:11

Utkom från trycket den 14 april 2016

Skolverkets föreskrifter  
om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare;

beslutade den 6 april 2016.

   Skolverket föreskriver 1 följande med stöd av 4 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §   Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet när det gäller ansökan om

  1. erkännande av yrkeskvalifikationer,

  2. legitimation för lärare och förskollärare, samt

  3. komplettering av en sådan legitimation med ytterligare behörighet.

2 §   Om det finns särskilda skäl kan Skolverket medge undantag från kraven i dessa föreskrifter.

2 kap. Hur ansökan får ges in

1 §   En ansökan får ges in elektroniskt i enlighet med 2 § eller skriftligen på blankett som tillhandahålls av Skolverket. Ansökan ska innehålla en försäkran på heder och samvete om att uppgifterna i ansökan och därtill bifogade handlingar är sanna.

  En skriftlig ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden.

2 §   En ansökan får ges in elektroniskt genom den elektroniska tjänst som anges på Skolverkets webbplats och endast i ett sådant format och med sådana rutiner att Skolverket kan ta emot, läsa och bevara handlingen.

  En ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer får även ges in elektroniskt via den elektroniska förmedlingsfunktion som Tillväxtverket tillhandahåller enligt 7 kap. 5 § första stycket 2 förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

3 kap. Handlingar som ska bifogas en ansökan

1 §   De handlingar som ska bifogas en ansökan ska vara kopior av originalhandlingen.

  Om en ansökan ges in elektroniskt får alla handlingar bifogas ansökan som elektroniska kopior.

  Skolverket kan vid behov kräva alla handlingar i original.

2 §   Om utländska handlingar ligger till grund för ansökan ska de handlingar som sökanden ska bifoga sin ansökan vara på originalspråket och översatta till svenska eller engelska. En översättning till svenska ska vara gjord av en auktoriserad translator om det finns en sådan. En översättning till svenska i annat fall och en översättning till engelska ska vara gjord på ett yrkesmässigt sätt.

  Översättning av en bifogad handling krävs inte om handlingen är skriven på danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska eller samiska.

3 §   En sökande som är svensk medborgare eller har ett uppehållstillstånd i Sverige ska bifoga ett personbevis från Skatteverket om sökanden har bytt namn efter det att de handlingar som sökanden åberopar utfärdades. Uppgifter om eventuellt namnbyte ska framgå av personbeviset.

  En sökande som är medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz ska bifoga bestyrkta kopior av sitt pass eller födelsebevis. En sökande som är medborgare i tredje land ska intyga sin identitet på lämpligt sätt. Om sökanden har bytt namn efter det att de åberopade handlingarna utfärdades ska detta intygas på lämpligt sätt.

Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer

4 §   Till en sådan ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska sökanden bifoga de kompetens- eller examensbevis som ger rätt att utöva lärar- eller förskollärar-yrket samt, i förekommande fall, intyg över yrkeserfarenhet.

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

5 §   Till ansökan om legitimation för lärare och förskollärare ska sökanden bifoga

  1. ett komplett examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande över sådan avslutad behörighetsgrundande utbildning som avses i 2 kap. förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation av lärare och förskollärare eller över en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning som ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar en sådan behörighetsgrundande utbildning,

  2. ett studieintyg utfärdat av det lärosäte där utbildningen har genomförts som visar samma uppgifter som det dokument som avses i 1,

  3. ett behörighetsbevis som har utfärdats av Högskoleverket över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning, eller

  4. en behörighetsförklaring enligt skolförordningen (1971:235).

6 §   En sådan sökande som avses i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare ska bifoga handlingar som på ett lämpligt sätt intygar att hon eller han har de kunskaper i svenska som behövs.

7 §   Om en sådan sökande som avses i 3 kap. 1 § första stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare vill åberopa yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser ska hon eller han bifoga handlingar som på ett lämpligt sätt intygar genomförande och innehåll.

8 §   Om ansökan gäller behörighet att bedriva undervisning i yrkesämnen eller- sådana ämnen som regleras i 2 kap. 22 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare ska sökanden bifoga handlingar som styrker relevant yrkeskunskap respektive relevant kompetens.

Ansökan om komplettering av legitimation med ytterligare behörighet

9 §   Till ansökan om komplettering av legitimation med ytterligare behörighet ska sökanden ange på vilken grund som hon eller han önskar att ytterligare behörighet ska ges och bifoga de handlingar som föreskrivs nedan.

  1. Fullgjorda högskolestudier: intyg som visar att sökanden fullgjort de aktuella studierna med godkänt resultat.

  2. Yrkeskunskaper som är relevanta för ett yrkesämne: handlingar som styrker de åberopade yrkeskunskaperna.

  3. Relevant kompetens som avses i 2 kap. 22 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (vissa ämnen): handlingar som styrker den åberopade kompetensen.

  4. Behörighetsförklaring enligt skolförordningen (1971:235): beslutet om behörighetsförklaring.

  5. Behörighet grundat på lång erfarenhet av undervisning i skolväsendet som avses i punkt 9 i övergångsbestämmelserna till förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare: Yttrande eller intyg över lärarens eller förskollärarens undervisning med det innehåll som anges i punkt 10 i övergångsbestämmelserna till förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

4 kap. Yrkanden

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

1 §   En sökande ska vid en ansökan om legitimation för lärare och förskollärare i förekommande fall ange de yrkesämnen eller sådana ämnen som regleras i 2 kap. 22 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare som hon eller han önskar bli behörig att undervisa i.

2 §   En sökande som avses i 3 kap. förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare ska vid en ansökan om legitimation för lärare och förskollärare ange hans eller hennes akademiska titel, och i förekommande fall förkortningen av den, samt namn och plats för den institution som utfärdat titeln om hon eller han önskar att detta ska framgå av legitimationen.

Ansökan om komplettering av legitimation med ytterligare behörighet

3 §   En sökande ska vid ansökan om komplettering av legitimation med ytterligare behörighet ange de skolformer eller fritidshemmet, samt i förekommande fall de årskurser och ämnen som hon eller han önskar bli behörig att undervisa i.

____________________

   1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2016.

   2. Genom dessa föreskrifter upphävs Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare. 

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

       Anna Bergqvist 
 
 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.