# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Senaste Lydelse SKOLFS  2016:29    Senaste Lydelse 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om utformningen av studiebevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2016:29 Senaste Lydelse
   2016:29 Grundföreskrift
Uppslagsord
Gymnasieskola
Studiebevis
Teknisk utbildning

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:29 (Utskriftsversion) (42 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3166
 

Senaste lydelse av

SKOLFS 2016:29

Utkom från trycket den 27 maj 2016

Skolverkets föreskrifter 
om utformningen av studiebevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan;

beslutade den 18 maj 2016.

   Skolverket föreskriver följande med stöd av 7 kap. 22 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utformningen av studiebevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

  Bestämmelser om dokument efter vidareutbildningen finns även i 7 kap. 8.16 §§ förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

2 §   Studiebevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 1 och vara utformade på det sätt som framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

____________________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2016 och ska tillämpas för elever som påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2015.

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

       Frida Ericmats Rutgersson

Bilaga 1

Uppgifter i studiebevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

1. Dokumenthuvud

Studiebeviset ska innehålla ett dokumenthuvud. Dokumenthuvudet får innehålla huvudmannens eller skolenhetens logotyp på den plats som anges i bilaga 2.

Dokumenthuvudet på studiebevisets första sida ska innehålla följande uppgifter och utformas som följer:

.  dokumentnamn: Studiebevis

.  skolform: Gymnasieskolan

.  datum för utfärdande

.  namn på huvudman och namn på skolenhet

.  Statistiska centralbyråns skolenhetskod

.  sidnummer (av antal sidor)

.  antal bilagor

.  elevens efternamn, tilltalsnamn samt personnummer eller motsvarande (fältet för personnummer ska vara rastrerat)

.  namn på nationell profil och utgång samt Skolverkets studievägskod för utbildningen

.  om eleven har slutfört en fullständig eller utökad vidareutbildning samt utbildningens totala omfattning i poäng inklusive eventuell utökning (bokstäverna F eller U ska anges för att markera detta) samt programmets omfattning i poäng enligt elevens individuella studieplan.

Övriga sidors dokumenthuvud ska innehålla följande uppgifter:

.  dokumentnamn: Studiebevis

.  skolform: Gymnasieskolan

.  datum för utfärdande

.  namn på huvudman och namn på skolenhet

.  Statistiska centralbyråns skolenhetskod

.  sidnummer, exkl. bilagor

.  elevens efternamn, tilltalsnamn och personnummer eller motsvarande (fältet för personnummer ska vara rastrerat).

2. Kolumner

Studiebeviset ska innehålla följande kolumner och uppgifter:

A. Kolumn för kursnamn och examensarbete

I denna kolumn ska kurser redovisas i bokstavs- och eventuell nummerordning. De kurser som eleven enligt 4 kap. 18 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning slutfört utöver det fullständiga programmet ska dock redovisas sist. Redovisningen får inte innehålla blankrader.

  Examensarbetet ska redovisas efter kurserna. I kolumnen ska examensarbete skrivas i löptext.

B. Kolumn för kurskod och kod för examensarbete

I denna kolumn anges Skolverkets kurskoder respektive kod för examensarbete. Om kursnamnet skrivs på fler än en rad ska kurskoden anges på den sista raden.

  Om eleven har läst en specialiseringskurs eller kurs som kan läsas med olika innehåll ska Skolverkets kurskod med ett tillägg anges.

C. Kolumn för betyg

I denna kolumn ska betyg på respektive kurs och examensarbetet anges.

  Hur betygen ska betecknas framgår av 15 kap. 24.25 §§ skollagen (2010:800).

  Om betyg inte har kunnat sättas på en kurs så ska det enligt 7 kap. 21 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning markeras med ett horisontellt streck.

  Betygsbeteckningarna ska vänsterställas.

  Kolumnen ska vara rastrerad.

D. Kolumn för gymnasiepoäng

I denna kolumn ska antalet gymnasiepoäng för varje kurs och för examensarbetet anges.

E. Kolumn för markeringar

Om en elev har slutfört en kurs utöver den fullständiga vidareutbildningen ska kursen markeras med U.

F. Kolumn för övriga upplysningar

I denna kolumn ska titel eller annan benämning på examensarbetet anges.

  Vid behov kan övriga upplysningar lämnas i denna kolumn.

3. Noteringar

Studiebeviset ska innehålla ett fält för noteringar.

Följande uppgifter kan anges i noteringsfältet eller i bilaga till studiebeviset:

.  En beskrivning av innehållet i en specialiseringskurs eller kurs som kan läsas med olika innehåll.

.  Titel eller annan benämning på examensarbetet och en beskrivning av examensarbetets innehåll.

Dessutom kan andra uppgifter anges i noteringsfältet.

4. Underskrift

Rektorn ska skriva under sista sidan i studiebeviset samt signera varje annan sida i studiebeviset och i förekommande fall bilaga till studiebeviset. Underskriften på sista sidan i studiebeviset ska ges ett namnförtydligande.

5. Förklaringar

Av studiebeviset ska det framgå att betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. På examensarbetet kan endast betyget E eller F sättas.

  Vidare ska det framgå vad som avses med de markeringar och förkortningar som används i studiebeviset.

. Om betyg inte har kunnat sättas enligt 15 kap. 27 § skollagen (2010:800).
F Eleven har genomgått en fullständig utbildning.
U Kursen har slutförts utöver den fullständiga vidareutbildningen enligt 4 kap. 18 § förordningen (2014:854) vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

Bilaga 2

För korrekt återgivning av bilaga 2 se pdf-versionen av SKOLFS 2016:29.

image