# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Ändringsföreskrift SKOLFS  2016:32    Ändringsföreskrift 
Rubrik
Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2011:123 Senaste Lydelse
   2011:123 Grundföreskrift
   2012:21 Ändringsföreskrift
   2013:6 Ändringsföreskrift
   2013:149 Ändringsföreskrift
   2014:21 Ändringsföreskrift
   2016:32 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Betyg
Bemyndigande
7 kap. 22 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning, 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185) 
Ändring
ändr. 1, 2, 8, 12, 16 §§, bil. 2, ny bil. 5 
Beslutsdatum
2016-05-18 
Tryckdatum
2016-05-27 
Ikraftträdande tidpunkt
2016-06-01 
Ändrad giltighet datum
 
Begränsad giltighet
 
Giltig t.o.m.
 
Överg.best.till
 
Giltig fr.o.m.
2016-06-01 

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:32 (Utskriftsversion) (47 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3171
 

SKOLFS 2016:32

Utkom från trycket den 27 maj 2016

Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog;

beslutade den 18 maj 2016.

   Med stöd av 7 kap. 22 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning, 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185) föreskriver Skolverket i fråga om Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

   dels att 1, 2, 8, 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

   dels att bilaga 2 ska ha följande lydelse,

   dels att det i föreskrifterna ska införas en ny bilaga, bilaga 5, med följande lydelse.

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser dels om hur betygskatalogen ska utformas, dels om hur ett utdrag ur betygskatalogen ska utformas. I bilaga 1 finns förkortningar som ska anges i betygskatalogen i vissa fall, i bilaga 2.5 regleras utformningen av utdrag ur betygskatalogen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

  Bestämmelser om betygskatalog finns även i 6 kap. 10 § skolförordningen (2011:185), 8 kap. 8 och 9 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) samt 7 kap. 8 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

2 §   Föreskrifterna gäller för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år omfattas av begreppet gymnasieskola om inget annat anges.

  Av förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem följer att föreskrifterna så långt som möjligt även ska tillämpas på sådan utbildning som avses i 24 kap. 8 och 9 §§ skollagen (2010:800).

8 §   En betygskatalog ska innehålla

  1. Statistiska centralbyråns skolenhetskod,

  2. skolform,

  3. namn på huvudman, skolenhet och den kommun där skolenheten är belägen,

  4. namn på eleven och elevens personnummer eller motsvarande,

  5. namn och titel på den eller de som har beslutat om betyg,

  6. namn på klass eller motsvarande, och i förekommande fall

  7. namn på program och studieväg i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller namn på nationell profil och utgång i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

12 §   En betygskatalog i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska innehålla

  1. kursens namn, poäng och kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs,

  2. elevens betyg på gymnasiearbetet, examensarbetet eller gymnasiesärskolearbetet,

  3. i förekommande fall elevens betyg i ett ämne enligt grundskolans kursplan, och

  4. uppgift om eleven har följt en specialinriktad ämnesplan enligt 11 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039). Det ska framgå vilket centralt innehåll undervisningen i den specialinriktade ämnesplanen har omfattat.

  Betyg efter prövning ska framgå av betygskatalogen. Om eleven har ett betyg i kursen sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya betyget framgå.

  Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 8 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 21 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning markeras med ett horisontellt streck.

  För en elev i gymnasiesärskolan som inte har uppnått kraven för betyget E ska markeringen *** anges istället för betyg.

16 §   Utdrag ur betygskatalogen från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2 och vara utformade på det sätt som anges i bilaga 3 och 5 till dessa föreskrifter.

____________________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2016.

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

       Frida Ericmats Rutgersson

Bilaga 2

Uppgifter i utdrag ur betygskatalogen

1. Dokumenthuvud

Utdrag ur betygskatalogen ska innehålla ett dokumenthuvud. Dokumenthuvudet får innehålla huvudmannens eller skolenhetens logotyp på den plats som anges i bilaga 3.5.

Dokumenthuvudet på utdragets första sida ska innehålla följande uppgifter och utformas som följer:

.  dokumentnamn: Utdrag ur betygskatalogen

.  skolform: Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan

.  datum för utfärdande

.  namn på huvudman och namn på skolenheten

.  namn på program och studieväg

.  Statistiska centralbyråns skolenhetskod

.  sidnummer (av antal sidor)

.  antal bilagor

.  elevens efternamn, tilltalsnamn samt personnummer (fältet för personnummer ska vara rastrerat).

Övriga sidors dokumenthuvud ska innehålla följande uppgifter:

.  dokumentnamn: Utdrag ur betygskatalogen

.  skolform: Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan

.  datum för utfärdande

.  namn på huvudman och namn på skolenhet

.  Statistiska centralbyråns skolenhetskod

.  sidnummer

.  elevens efternamn, tilltalsnamn och personnummer eller motsvarande (fältet för personnummer ska vara rastrerat).

2. Kolumner

Utdraget ur betygskatalogen ska innehålla följande kolumner och uppgifter:

A. Kolumn för ämnes- och kursnamn, gymnasiearbete, examensarbete och gymnasiesärskolearbete

I denna kolumn ska ämnen från grundskolan samt kurser från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan redovisas i bokstavs- och eventuell nummerordning.

  Ämnen från grundskolan ska redovisas först.

  Gymnasiearbetet, examensarbetet respektive gymnasiesärskolearbetet ska redovisas efter kurserna. I kolumnen ska Gymnasiearbete, Examensarbete eller Gymnasiesärskolearbete skrivas.

  Redovisningen får inte innehålla blankrader.

B. Kolumn för kurskod respektive kod för gymnasiearbete, examensarbete eller gymnasiesärskolearbete

I denna kolumn anges Skolverkets kurskoder respektive kod för gymnasiearbete, examensarbete eller gymnasiesärskolearbete. Om kursnamnet skrivs på fler än en rad ska kurskoden anges på den sista raden.

  Om eleven har läst en specialiseringskurs, kurs som kan läsas med olika innehåll eller specialområdeskurs ska Skolverkets kurskod med ett tillägg anges.

C. Kolumn för betyg

I denna kolumn ska betyg på respektive ämne, kurs, gymnasiearbete, examensarbete och gymnasiesärskolearbete anges.

  Om betyg i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan inte har kunnat sättas enligt 15 kap. 27 § eller 18 kap. 26 § skollagen (2010:800) så ska det enligt 8 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039) eller 7 kap. 21 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning markeras med ett horisontellt streck. Om en elev i gymnasiesärskolan inte uppnått kraven för betyget E spärras betygskolumnen med följande markering: ***.

  Betygsbeteckningarna ska vänsterställas.

  Kolumnen ska vara rastrerad.

D. Kolumn för poäng

I denna kolumn ska antalet gymnasiepoäng och gymnasiesärskolepoäng för varje kurs samt för gymnasiearbetet, examensarbete och gymnasiesärskolearbetet anges.

E. Kolumn för markeringar

Om en elev fått utbildning i en specialinriktad ämnesplan enligt 11 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska detta markeras med SK.

  Om ett betyg har satts efter prövning ska detta markeras med ett P.

  Om ett betyg satts i ett grundskoleämne ska det markeras med GR.

  Om en elev i gymnasiesärskolan fått utbildning i en kurs från gymnasieskolan ska detta markeras med GY.

F. Kolumn för datum för betygssättning

I denna kolumn anges datum för när betyg satts för respektive kurs, gymnasiearbete, examensarbete eller gymnasiesärskolearbete.

  Om betyg inte satts på en kurs, gymnasiearbete, examensarbete eller gymnasiesärskolearbete ska kolumnen spärras med följande markering: ***.

G. Kolumn för övriga upplysningar

I denna kolumn ska titel eller annan benämning på gymnasiearbetet, examensarbete eller gymnasiesärskolearbetet anges.

  Vid behov kan övriga upplysningar lämnas i denna kolumn.

3. Noteringar

Utdrag ur betygskatalogen ska innehålla ett fält för noteringar.

Följande uppgifter ska anges i noteringsfältet eller i bilaga till utdraget:

.  Vilket centralt innehåll undervisningen har omfattat om en elev fått utbildning enligt en specialinriktad ämnesplan, enligt 11 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039).

.  En beskrivning av innehållet i en specialiseringskurs, kurs som kan läsas med olika innehåll eller specialområdeskurs.

.  En beskrivning av gymnasiearbetets, examensarbetets eller gymnasiesärskolearbetets innehåll.

Dessutom kan andra uppgifter anges i noteringsfältet eller i bilaga till utdraget.

4. Ogiltig frånvaro

Elever ska enligt 8 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) få ett utdrag ur betygskatalogen minst två gånger per läsår. Sådana utdrag ska i förekommande fall innehålla uppgift om omfattningen av den frånvaro som eleven haft utan giltigt skäl under terminen.

5. Underskrift

Rektorn ska skriva under sista sidan i utdraget ur betygskatalogen samt signera varje annan sida i utdraget och i förekommande fall bilaga till utdraget. Underskriften på sista sidan i utdraget ska ges ett namnförtydligande.

6. Förklaringar

Av utdraget ska det framgå att betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat i en kurs i gymnasieskolan betecknas med F. På gymnasiearbetet och examensarbetet kan endast betyget E eller F sättas. På gymnasiesärskolearbetet kan endast betyget E sättas. I gymnasiesärskolan ska betyg inte sättas för den elev som inte uppnått kraven för betyget E i en kurs eller ett gymnasiesärskolearbete. Vidare ska det framgå vad som avses med de markeringar och förkortningar som används i utdraget.

. Betyg har inte kunnat sättas.
*** Spärrmarkering.
GR Grundskoleämne.
SK Utbildning enligt specialinriktad ämnesplan.
P Betyg har satts efter prövning.
GY Elev i gymnasiesärskolan som läst kurs från gymnasieskolan.

Bilaga 5

För korrekt återgivning av bilaga 5 se pdf-versionen av SKOLFS 2016:32.

image