# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Ändringsföreskrift SKOLFS  2016:38    Ändringsföreskrift 
Rubrik
Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
Utges av
Regeringen 
Historik
   2010:37 Senaste Lydelse
   2010:37 Grundföreskrift
   2011:1 Ändringsföreskrift
   2011:8 Ändringsföreskrift
   2013:157 Ändringsföreskrift
   2015:36 Ändringsföreskrift
   2016:38 Ändringsföreskrift
   2017:11 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Läroplaner
Bemyndigande
 
Ändring
ändr. 1 §, bil. 
Beslutsdatum
2016-05-12 
Tryckdatum
2016-06-08 
Ikraftträdande tidpunkt
2016-07-01 
Ändrad giltighet datum
 
Begränsad giltighet
 
Giltig t.o.m.
 
Överg.best.till
 
Giltig fr.o.m.
2016-07-01 

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:38 (Utskriftsversion) (40 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3178
 

SKOLFS 2016:38

Utkom från trycket den 8 juni 2016

Förordning 
om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet;

utfärdad den 12 maj 2016.

   Regeringen föreskriver att 1 § och bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska ha följande lydelse.

1 §   Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning ska i tillämpliga delar gälla för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

____________________

   1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssamling (SKOLFS).

   2. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

       Tina Pettersson

      (Utbildningsdepartementet)

Bilaga 1

1 Skolans värdegrund och uppdrag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Övergripande mål och riktlinjer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Övergång och samverkan

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Riktlinjer

Läraren ska

.  i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande,

.  i samverkan med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar,

.  vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och

.  ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

2.6 Skolan och omvärlden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Förskoleklassen

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Syfte

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

  Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

  Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

  Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

  Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

  Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.

  Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.

  Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

.  pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

.  skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

.  kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

.  skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

.  använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

.  utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

.  röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

.  Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

.  Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

.  Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

.  Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

.  Rim, ramsor och andra ordlekar.

.  Digitala verktyg och medier för kommunikation.

.  Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

.  Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

.  Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

.  Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

.  Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

.  Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

.  Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

.  Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

.  Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

.  Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

.  Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

.  Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

.  Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

.  Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

.  Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

.  Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

.  Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

.  Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

.  Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

.  Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

.  Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

.  Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

.  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

.  Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

4 Fritidshemmet

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

  Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

  Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

  Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

  Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

  Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

  Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

.  pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

.  ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

.  skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

.  kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

.  skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

.  utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

.  röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

.  Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

.  Samtala om olika typer av texter.

.  Digitala verktyg och medier för kommunikation.

.  Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

.  Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

.  Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

.  Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

.  Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

.  Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Natur och samhälle

.  Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

.  Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

.  Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

.  Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

.  Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

.  Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

.  Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

.  Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

.  Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

.  Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

.  Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

.  Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

.  Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

.  Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

.  Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

5 Kursplaner

5.1 Bild

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Engelska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3 Hem- och konsumentkunskap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 Idrott och hälsa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5 Matematik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6 Moderna språk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7 Modersmål

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.1 Modersmål utom nationella minoritetsspråk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.2 Modersmål . finska som nationellt minoritetsspråk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.3 Modersmål . jiddisch som nationellt minoritetsspråk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.4 Modersmål . meänkieli som nationellt minoritetsspråk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.5 Modersmål . romani chib som nationellt minoritetsspråk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.8 Musik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURORIENTERANDE ÄMNEN

5.9 Biologi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10 Fysik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.11 Kemi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN

5.12 Geografi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.13 Historia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.14 Religionskunskap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.15 Samhällskunskap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.16 Slöjd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.17 Svenska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.18 Svenska som andraspråk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.19 Teckenspråk för hörande

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.20 Teknik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2015:36.